Ви є тут

Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M Випадкові процеси з регенерацією (Кількість коментарів: 0)
M Ресурсоекономні конструкції будівель та споруд (Кількість коментарів: 0)
M1 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин (Кількість коментарів: 17)
M1 Унікальні властивості наноструктурних матеріалів для низькотемпературних термофотоемісійних перетворювачів енергії (Кількість коментарів: 7)
M1 Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів (Кількість коментарів: 7)
M1 Цикл наукових праць "Моделювання та методи аналізу напруженого стану неоднорідних тіл з дефектами структури" (Кількість коментарів: 6)
M1 Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування (Кількість коментарів: 11)
M2 Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем (Кількість коментарів: 13)
M2 Вивчення алгебричних структур за властивостями їх природних підструктур (Кількість коментарів: 21)
M2 Перспективні технології підготовки ракетних палив (Кількість коментарів: 16)
M2 Цикл наукових праць "Апроксимативні властивості гармонійних та бігармонійних операторів Пуассона на класах локально сумовних функцій" (Кількість коментарів: 0)
M2 Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою (Кількість коментарів: 47)
M2 Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів (Кількість коментарів: 10)
M2 Цикл наукових праць "Теорія та методи розв’язування задач комбінаторної оптимізації" (Кількість коментарів: 0)
M3 Створення робочих лопаток та діафрагм останніх ступенів парових турбін (Кількість коментарів: 18)
M3 Підвищення функціональної ефективності композитних виробів авіакосмічної техніки (Кількість коментарів: 11)
M3 Цикл наукових праць “Дослідження сучасних проблем геометричної теорії функцій і теорії апроксимацій” (Кількість коментарів: 11)
M3 Оптимізація конструкцій вантажних вагонів (Кількість коментарів: 50)
M3 Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок (Кількість коментарів: 12)
M4 Нейромережеві технології опрацювання даних в системах розумного підприємства (Кількість коментарів: 34)
M4 Цикл наукових праць "Нанопорошкові матеріали та структури на їх основі для створення газосенсорних систем нового покоління" (Кількість коментарів: 5)
M4 Комп’ютерні технології планування хірургічних втручань (Кількість коментарів: 2)
M5 Цикл наукових праць "Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах" (Кількість коментарів: 6)
M5 Стійкість природно-техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ (Кількість коментарів: 39)
M5 Цикл наукових праць «Складні марковські моделі та їх статистичні застосування» (Кількість коментарів: 7)
M5 Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв (Кількість коментарів: 14)
M6 Цикл наукових праць "Математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу у випадково неоднорідних і шаруватих тілах" (Кількість коментарів: 4)
M6 Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України (Кількість коментарів: 5)
M6 Гібридні нейро-фаззі системи для завдань інтелектуального аналізу потоків медичних даних (Кількість коментарів: 21)
M6 Цикл наукових праць "Моделі і методи оцінки ресурсу елементів металоконструкцій з воднево-механічними тріщинами" (Кількість коментарів: 13)
M7 Цикл наукових праць " R-функції в математичному моделюванні геометричних об’єктів та фізичних полів" (Кількість коментарів: 8)
M7 Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій (Кількість коментарів: 20)
M7 Цикл наукових праць "Розробка методів декомпозиції області для розв’язування варіаційних нерівностей, що моделюють контакт багатьох пружних тіл" (Кількість коментарів: 7)
M7 Структурні та оптичні властивості монокристалів та тонких плівок галогенідів і халькогенідів металів (Кількість коментарів: 22)
M7 Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах (Кількість коментарів: 0)
M7 Прямий метод Ляпунова для імпульсних систем та його застосування до дослідження критичних положень рівноваги (Кількість коментарів: 2)
M7 Цикл наукових праць «Нейтронна діагностика функціональних рідинних наносистем» (Кількість коментарів: 16)
M7 Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах (Кількість коментарів: 8)
M8 Цикл наукових праць "Магнітогальмівне випромінювання та фотонародження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полі" (Кількість коментарів: 0)
M8 Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд (Кількість коментарів: 14)
M8 Безконтактний тривимірний нанопрофілометр (Кількість коментарів: 1)
M8 Цикл наукових праць "Розробка паралельної інформаційної технології розв’язання задач багатокритеріальної стохастичної оптимізації та оцінки ризиків у страхуванні" (Кількість коментарів: 8)
M8 Дослідження граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням за допомогою методів теорії відображень (Кількість коментарів: 4)
M8 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості" (Кількість коментарів: 8)
M8 Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах (Кількість коментарів: 22)
M9 Система автономного управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження (Кількість коментарів: 0)
M9 Забезпечення надійності та визначення ресурсу енергетичних установок (Кількість коментарів: 0)
M9 Цикл наукових праць "Електронне збудження субвалентної nр6 оболонки в атомах рубідію (n=4) та барію (n=5)" (Кількість коментарів: 17)
M9 Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови (Кількість коментарів: 18)
M9 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації (Кількість коментарів: 4)
M9 Система захисту та попередження руйнування резервуарів у критичних умовах експлуатації (Кількість коментарів: 7)
M10 Обчислювальні методи обробки даних для автоматизованого виявлення об’єктів зі слабким блиском (Кількість коментарів: 4)
M10 Цикл наукових праць «Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об’єктів» (Кількість коментарів: 14)
M10 Цикл наукових праць "Ефективні нанокомпозити полімер-наночастинки для створення новітніх пристроїв фотоніки: голографічних оптичних елементів, мініатюрних лазерів та сенсорів" (Кількість коментарів: 21)
M10 Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією (Кількість коментарів: 3)
M10 Матеріали з колосальним магнітоопором: трансформація магнітного стану під дією хімічних заміщень і розмірних факторів (Кількість коментарів: 4)
M10 Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж (Кількість коментарів: 21)
M11 Нові методи моделювання та технології проєктування багатопараметричних процесів керування станом гірського масиву (Кількість коментарів: 36)
M11 Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу (Кількість коментарів: 26)
M11 Наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану (Кількість коментарів: 3)
M11 Цикл наукових праць "Класифікація мір на канторівських просторах та характеризаційні задачі на абелевих групах" (Кількість коментарів: 6)
M11 Перколяційні явища у полімерних нанокомпозитах, які містять вуглецеві нанотрубки (Кількість коментарів: 18)
M11 Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра (Кількість коментарів: 0)
M11 Цикл наукових праць “Особливості електронних властивостей низьковимірних провідних систем у зовнішніх полях” (Кількість коментарів: 15)
M12 Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції (Кількість коментарів: 36)
M12 Цикл наукових праць "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології" (Кількість коментарів: 6)
M12 Розробка і розвиток методів прогнозу газової кінетики і тепло- масопереносу у вугільних пластах з урахуванням виду їх напружено-деформованого стану (Кількість коментарів: 1)
M13 Цикл наукових праць "Дифракційно- оптимізовані оригінальні малогабаритні широкосмугові антени для систем зв’язку нового покоління" (Кількість коментарів: 2)
M13 Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень (Кількість коментарів: 5)
M13 Створення новітньої технології виготовлення електродвигунів з екстремально високими експлуатаційними характеристиками (Кількість коментарів: 15)
M13 Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ (Кількість коментарів: 19)
M13 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині (Кількість коментарів: 7)
M14 Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti3Sn та його вплив на механічну поведінку (Кількість коментарів: 0)
M14 Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами (Кількість коментарів: 10)
M14 Характеризаційні задачі на абелевих групах, спектральні кратності ергодичних дій та класифікація мір на канторовських просторах (Кількість коментарів: 0)
M14 Цикл наукових праць "Характеризаційні задачі на абелевих групах, спектральні кратності ергодичних дій та класифікація мір на канторовських просторах" (Кількість коментарів: 4)
M14 Оптико-акустичне діагностування корозійно-механічного руйнування елементів конструкцій (Кількість коментарів: 47)
M14 Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа (Кількість коментарів: 11)
M14 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації (Кількість коментарів: 11)
M15 Композиційні матеріали та покриття на основі карбіду і дибориду титану-хрому з підвищеним рівнем зносо- та корозієстійкості (Кількість коментарів: 9)
M15 Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям (Кількість коментарів: 21)
M15 Формування субмікрокристалічної структури титанових сплавів методами пластичної деформації для підвищення ресурсу відповідальних деталей газотурбінних двигунів (Кількість коментарів: 4)
M15 Інноваційні технології підвищення ресурсу несучих елементів газотурбінних двигунів (Кількість коментарів: 23)
M15 Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання (Кількість коментарів: 14)
M15 Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу (Кількість коментарів: 3)
M16 Цикл наукових праць "Математичні моделі та методи оцінювання ресурсу трубопроводів" (Кількість коментарів: 16)
M16 Інформаційні технології забезпечення передачі інформації для адаптивного управління і моніторингу (Кількість коментарів: 14)
M16 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання (Кількість коментарів: 0)
M16 Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення (Кількість коментарів: 20)
M16 Квантові ефекти взаємодії в наносистемах (Кількість коментарів: 5)
M16 Деформації земної поверхні на території України за даними ГНСС- спостережень (Кількість коментарів: 24)
M16 Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу) (Кількість коментарів: 43)
M16 Цикл наукових праць "Нові рішення проблем водопостачання та водовідведення малих населених пунктів України" (Кількість коментарів: 1)
M17 Методи модифікування поверхневого шару елементами втілення (киснем, азотом) для підвищення властивостей титанових сплавів (Кількість коментарів: 10)
M17 Цикл наукових праць "Натурні дослідження дрібномасштабної структури морської поверхні дистанційними методами" (Кількість коментарів: 0)
M17 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України (Кількість коментарів: 1)
M18 Багатофункціональні покриття на конструкційних матеріалах (Кількість коментарів: 41)
M18 Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M18 Цикл наукових праць «Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення пристроїв оптоелектроніки» (Кількість коментарів: 12)
M18 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки (Кількість коментарів: 3)

Сторінки