Ви є тут

Підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів


Номер роботи - M 35 ПОДАНА

Представлено Запорізьким національним технічним університетом.

Автор: Кулагін Д.О., к.т.н.

Автором запропоновано метод вибору структури дизель-генераторної електромеханічної системи транспортного засобу з можливістю накопичення енергії, який враховує синергетичні властивості електромеханічної системи, що дозволяє забезпечити встановлені тягові характеристики за умови простоти побудови, високої ефективності використання енергії та забезпечує роботу дизель-генераторної установки на економічній характеристиці.

Отримано функцію керування моментом тягових асинхронних двигунів при русі транспортного засобу на різних профілях шляху, яка на відміну від існуючих враховує параметри раціональної кривої руху транспортного засобу, що дозволяє виконувати керування станом двигунів для досягнення встановлених електромеханічних та електромагнітних показників дизель-генераторної електромеханічної системи при роботі на економічній характеристиці.

Результати дослідження впроваджено у ТОВ "НДІ "Перетворювач" (м. Запоріжжя) при розробці серійних перетворювачів частоти для електроприводів змінного струму, на Запорізькому підприємстві "ЗАПОРІЖЕЛЕТРОТРАНС" в службах електрогосподарства та руху, ВАТ "Мінський тракторний завод" та у навчальному процесі Запорізького національного технічного університету, Національної металургійної академії України. Економічний ефект від впровадження - 65 тис.грн.

 

Кількість публікацій: 89, в т.ч. 6 монографій, 40 статей (7 - у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 18 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України. Отримано 7 патентів України на корисну модель та 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.