Ви є тут

Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою


Номер роботи - M 49 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Автор: к.т.н. Антипов Є.О.

Метою роботи є розробка основ нового комплексного підходу у проведенні досліджень, спрямованих на підвищення робочих характеристик акумуляторів теплоти, при використанні фазоперехідних акумулюючих матеріалів органічного походження, що мають наповнювачі у вигляді нано- та мікрочастинок металів.

Встановлено закономірності вільноконвективного теплообміну під час фазових перетворень акумулюючого матеріалу та оцінено їх вплив на інтенсивність процесів тепло- і масопереносу в різні моменти часу. Створено наукові основи комплексного підходу у дослідженні процесів тепло- і масопереносу при фазових перетвореннях акумулюючого матеріалу, який був вперше застосований для дослідження процесів плавлення/кристалізації навколо декількох циліндричних джерел теплоти, що розміщені в об’ємі теплоакумулюючого матеріалу органічного походження.

Запропоновано нову конструкцію комбінованого акумулятора енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою. Реалізовано декілька діючих зразків акумулятора енергії нової конструкції.

Hозробка pза масогабаритнимипараметрамbменша на 15 % та на 86 % краща за показником тривалості роботи в режимі "розряд" за однакової теплової потужності зі зразком-аналогом.

Впроваджено: ТОВ "Завод енергетичного обладнання "ДАН", ТОВ "Редюс Енерджи", ПАТ "Акціонерне товариство "Південтрансенерго", НУБіП України.

Економічний ефект від впровадження розробки:на 40% знижується вартість теплової енергії, на 15% підвищується надійність енергозабезпечення.

Кількість публікацій: 67, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 34 статті (8 – у зарубіжних виданнях), 31 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 3/1; Google Scholar – 74/6. Отримано 4 акти впровадження.