Ви є тут

Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Трус І.М., к.х.н. Галиш В.В., к.т.н. Скиба М.І., к.т.н. Радовенчик Я.В.

В роботі вирішено проблему розробки інноваційних високоефективних методів водопідготовки та очищення стічних вод від розчинних та нерозчинних полютантів для використання у різних галузях промисловості, що дозволяє створити комплексні маловідходні технології демінералізації, дезактивації, знезараження та зневоднення мінеральних залишків для екологічно безпечних систем водокористування.

Розроблено наукові засади та методологію закономірностей процесів знесолення мінералізованих стічних вод, очищення та знезараження питної води, дезактивації низькоактивних водних розчинів, а також зневоднення мінеральних осадів різного складу, визначено взаємозв’язки між характеристиками рідких відходів та параметрами процесів їх переробки з отриманням корисних продуктів та очищеної води.

Розроблено і впроваджено маловідходні технології демінералізації води в залежності від її початкового складу та вимог до її якості, що дозволяє досягти значного техніко-економічно-екологічного ефекту, який відповідає вимогам, що висуваються до сучасних технологій для забезпечення екологічної безпеки.

Економічний ефект від впровадження іонообмінного знесолення та пом’якшення вод з підвищеним вмістом сульфатів та іонів жорсткості та модифікованих наносріблом матеріалів (сорбентів, фільтрів) у системах очищення та знезараження питної води становить 1 502 400 грн/рік; термін окупності - 1,17 року.

Кількість публікацій: 227, у т.ч. 3 монографії, 2 навчальні посібники, 69 статей, 130 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 33/3; Google Scholar – 218/7. Отримано 23 патенти України на корисну модель.