Ви є тут

Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів


Номер роботи - M 35 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України.

Автори:
ВЕЛІГОЦЬКИЙ Дмитро Олексійович - кандидат технічних наук, науковий співробітник Інститутом проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

Роботу присвячено підвищенню енергетичної ефективності та екологічності хіміко-технологічного процесу комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводневих енергоносіїв, в основу якого покладено інтегроване використання аномальних властивостей водню як активатора процесів дифузії та фільтрації.

 Автором експериментально доведено, що шляхом додавання до базових технологічних рідин гідрореагуючих речовин на основі алюмінію та синтезованого за удосконаленою технологією полімерного нітрилу параціану як активатора горіння можна впливати на характер протікання водневих стадій хіміко-технологічного процесу. Розроблено методику експериментального визначення найбільш ефективного за характером протікання хіміко-технологічного процесу для використання на свердловинах з різними причинами зменшення продуктивності.

Удосконалено комп’ютерну 3D модель багатостадійного процесу водневого термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти свердловин, в якій ураховуються результати експериментальних досліджень.

Результати дослідно-промислових впроваджень технології комплексного водневого термобарохімічного впливу в Україні та за кордоном підтвердили високу енергоефективність та екологічну безпеку удосконалених та використаних хіміко-технологічних процесів.

У порівнянні зі світовими аналогами удосконалена технологія має більшу можливість її адаптації до конкретних геологотехнічних особливостей та проблем кожної свердловини й дозволяє ефективно вирішувати задачі збільшення їх продуктивності, де інші традиційні технології мають певні обмеження в застосуванні

Кількість публікацій: 7 статей, 28 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 3/1, Google Scholar – 14/27. Отримано 6 патентів України на винахід та на корисну модель.