Ви є тут

Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M28 Глибинна будова літосфери України за даними геоелектричних досліджень (Кількість коментарів: 16)
M28 Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС (Кількість коментарів: 18)
M29 Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів (Кількість коментарів: 8)
M29 Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста (Кількість коментарів: 33)
M29 Екстремальні проблеми наближення класів функцій однієї та багатьох змінних (Кількість коментарів: 20)
M30 Конструктивні системи відновлення будівель та споруд, пошкоджених внаслідок воєнних дій (Кількість коментарів: 20)
M30 Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України (Кількість коментарів: 47)
M31 Методи та технології забезпечення кібербезпеки індустріальних і веб-орієнтованих систем і мереж (Кількість коментарів: 45)
M31 Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики (Кількість коментарів: 8)
M32 Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для газової сенсорики (Кількість коментарів: 21)
M32 Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС (Кількість коментарів: 41)
M32 Обґрунтування, розробка та синтез інноваційної екосистеми робототехніки України на базі лабораторії FabLab MiRONAFT (Кількість коментарів: 0)
M32 Створення металоматричних композитів інструментального призначення (Кількість коментарів: 6)
M32 Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні (Кількість коментарів: 13)
M33 Розробка нових аналітичних методів розрахунку напружень в зонах концентрації тонколистових стикових зварних з’єднань (Кількість коментарів: 0)
M33 Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів та створення композитів на їх основі (Кількість коментарів: 4)
M33 Математичне та комп’ютерне моделювання процесів дифузії у стохастично неоднорідних шаруватих структурах (Кількість коментарів: 10)
M33 Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин (Кількість коментарів: 38)
M34 Вплив водневого середовища на властивості конструкційних матеріалів на основі сплавів заліза, титану та нікелю (Кількість коментарів: 11)
M35 Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану (Кількість коментарів: 7)
M35 Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M36 Розробка твердих напівпровідникових плівок та покриттів на основі силіцидів та боридів (Кількість коментарів: 6)
M37 Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження (Кількість коментарів: 11)
M37 Цикл наукових праць "Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів" (Кількість коментарів: 0)
M38 Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням (Кількість коментарів: 19)
M38 Випадкові процеси з регенерацією (Кількість коментарів: 6)
M38 Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріали (Кількість коментарів: 17)
M38 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 0)
M39 Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву (Кількість коментарів: 12)
M39 Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу (Кількість коментарів: 21)
M39 Моделі і методи оптимізації замкнених маршрутів у транспортній логістиці (Кількість коментарів: 9)
M39 Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю (Кількість коментарів: 22)
M40 Формування нано-розмірних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсації та епітаксіального росту (Кількість коментарів: 0)
M40 Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами (Кількість коментарів: 14)
M41 Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів (Кількість коментарів: 19)
M41 Нанофлюіди для компонентів друкованої електроніки (Кількість коментарів: 7)
M41 Польова електронна емісія: вплив магнітного поля та релятивістських ефектів (Кількість коментарів: 7)
M41 Одержання структурно досконалих монокристалів алмазу з контрольованим розвитком гранних форм масою до 10 каратів (Кількість коментарів: 13)
M41 Високопродуктивні технології аналізу та синтезу зображень в задачах медичної діагностики (Кількість коментарів: 1)
M41 Нові інгібітори для запобігання корозії (Кількість коментарів: 30)
M42 Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем (Кількість коментарів: 4)
M42 Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив (Кількість коментарів: 0)
M42 Основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини (Кількість коментарів: 0)
M43 Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань (Кількість коментарів: 21)
M43 Цикл наукових праць "Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур" (Кількість коментарів: 0)
M43 Модифікація та синтез функціональних матеріалів висококонцентрованими потоками енергії (Кількість коментарів: 1)
M43 Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем (Кількість коментарів: 28)
M43 Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих систем (Кількість коментарів: 20)
M44 Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією (Кількість коментарів: 13)
M44 Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект (Кількість коментарів: 21)
M44 Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу (Кількість коментарів: 5)
M45 Методи та технології розроблення та впровадження ґарантоздатних систем на основі Інтернету речей (Кількість коментарів: 33)
M45 Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу (Кількість коментарів: 28)
M45 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (Кількість коментарів: 11)
M45 Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем (Кількість коментарів: 17)
M46 Новітні кристалічні матеріали для оптичних та біомедичних застосувань (Кількість коментарів: 27)
M46 Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення (Кількість коментарів: 14)
M47 Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини (Кількість коментарів: 11)
M47 Розробка термоелектричних приладів для медицини (Кількість коментарів: 41)
M47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії (Кількість коментарів: 8)
M48 Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів (Кількість коментарів: 17)
M49 Моделювання фізико-технічних процесів на основі паралельних обчислень (Кількість коментарів: 20)
M49 Інтелектуальна технологія аналізу та синтезу здатної самонавчатися системи керування технологічним процесом (Кількість коментарів: 1)
M49 Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості (Кількість коментарів: 5)
M50 Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини (Кількість коментарів: 0)
M50 Використання висококонцентрованих потоків енергії для створення функціональних матеріалів із підвищеними властивостями (Кількість коментарів: 9)
M50 Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування (Кількість коментарів: 11)
M50 Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями (Кількість коментарів: 0)
M50 Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль (Кількість коментарів: 9)
M50 Дослідження нових макро- та наноструктурованих функціональних матеріалів різної фізико-хімічної природи (Кількість коментарів: 10)
M51 Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей (Кількість коментарів: 0)
M51 Стабілізація осі обертання штучних супутників Землі та космічних апаратів пасивними автобалансирами (Кількість коментарів: 0)
M52 Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки (Кількість коментарів: 8)
M52 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 25)
M52 Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами (Кількість коментарів: 16)
M53 Розроблення суперкомп'ютерних технологій для моделювання процесів надійного функціювання інфраструктури електронних бізнесів (Кількість коментарів: 5)
M53 Цифрова трансформація засобів керування технологічними процесами інноваційного розвитку (Кількість коментарів: 22)
M54 Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах (Кількість коментарів: 23)
M54 Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації (Кількість коментарів: 11)
M54 Управління твердофазними структурними перетвореннями у високохромистих комплексно-легованих чавунах з метою підвищення їх властивостей (Кількість коментарів: 0)
M55 Фізичні властивості парамагнітних донорів азоту у монокристалах та нанопорошках карбіду кремнію (Кількість коментарів: 7)
M56 Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту (Кількість коментарів: 28)
M57 Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля (Кількість коментарів: 16)
M57 Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем (Кількість коментарів: 23)
M58 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 22)
M59 Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів (Кількість коментарів: 8)
M60 Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення паладієвої пластини при насиченні воднем (Кількість коментарів: 0)
M62 Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент (Кількість коментарів: 13)
M62 Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін (Кількість коментарів: 22)
M65 Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ (Кількість коментарів: 9)
M65 Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини (Кількість коментарів: 13)
M66 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (Кількість коментарів: 0)
M66 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 0)
M67 Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів (Кількість коментарів: 20)
M68 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 31)
M69 Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям (Кількість коментарів: 2)
M69 Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ (Кількість коментарів: 8)
M69 Інноваційні конструкторсько-технологічні рішення виготовлення тонкостінних біметалевих трубчастих елементів для виробів машинобудування (Кількість коментарів: 0)
M70 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах" (Кількість коментарів: 4)
M71 Транспортні та релаксаційні властивості стохастичних систем із аномально повільною еволюцією (Кількість коментарів: 6)

Сторінки