Ви є тут

Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель


Номер роботи - M 17 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., Буяк Н.А.

Метою роботи є підвищення рівня ефективності енерговикористання будівель шляхом удосконалення існуючих і розробки нових наукових й управлінських методів оцінювання енергоефективності та впровадження системи енергетичного менеджменту з урахуванням економічних, енергетичних та ексергетичних показників об’єктів управління на базі енергетичного рейтингу.

 Автори розвинули методичні аспекти, методи та моделі енергетичного оцінювання будівель на прикладі об’єктів галузі освіти. Обґрунтовано методику вибору джерела теплоти в комплексі з огороджувальними конструкціями будівлі на базі функції інтегральної вартості, що дає змогу враховувати зміну вартості енергоносіїв та грошей у часі. Створено динамічні моделі теплового стану та інженерних систем будівлі, досліджено ефективність систем вентиляції з теплоутилізацією.

Запропоновані підходи за рахунок використання моделі теплового комфорту дозволять визначити потреби на опалення при різних умовах комфортності, знизити енергоспоживання будівлі без шкоди здоров’ю людини. Описані методи вибору теплового захисту огороджувальних конструкцій будівлі у комплексі з джерелом теплоти дають змогу системно підходити до економічного обґрунтування проектних рішень.

Запропонований ексергетичний підхід до будівлі в цілому дає змогу аналізувати використання якості енергії як при проектуванні, так і при експлуатації. Створені динамічні моделі теплового стану приміщень дозволяють проводити аналіз переривчастих режимів роботи опалення та енергетичної ефективності системи вентиляції з теплоутилізацією.

Результати досліджень впроваджено у  Міністерстві освіти та науки України, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (м. Київ) та інших.

Кількість публікацій:87, у т.ч. за тематикою роботи  3 монографії, 43 статті (7 – у зарубіжних виданнях), 41 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 11/2; Scopus – 17/2; Google Scholar – 132/6.Отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.