Ви є тут

Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами


Номер роботи - M 38 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

Автори: к.т.н. Костенко А.В., к.т.н. Малякова М.С., к.т.н. Мельников В.О., к.т.н. Зайченко О.А.

Розроблено нові та удосконалено існуючі методи корекції режимів роботи асинхронних двигунів (АД) з пошкодженнями в силовому електричному колі статора, що дозволяють покращити енергетичні показники та збільшити строк експлуатації частотно-керованого електропривода зі скалярним та векторним керуванням.

Розроблена підсистема сепарації сигналів напруг мережі живлення, що дозволяє вдосконалити методи компенсації неактивних складових струму в умовах нелінійності та несиметрії навантаження шляхом виключення з алгоритму формування компенсаційних струмів гармонічних складових напруги, які викликані спотвореннями мережі живлення, та виключення складових напруги зворотної та нульової послідовності, що дозволяє підвищити ефективність роботи систем електропостачання та швидкодію роботи системи компенсації.

Розроблено новий метод оптимального регулювання струму в обмотках намагнічування сепаратора та продуктивності з використанням нечіткої логіки за наступними критеріями оптимальності: мінімальне споживання електричної енергії, максимальна продуктивність, максимальна якість струму споживання при заданій якості вихідної продукції та метод нечіткого пропорційно-інтегрального регулювання струму в обмотках намагнічування електромагнітного сепаратора.

Розрахований економічний ефект від впровадження системи моніторингу і оцінки експлуатаційного ресурсу роботи електричних машин склав більш ніж 1,5 млн грн.

Кількість публікацій:за тематикою роботи 57 статей (15 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 9/2; Scopus – 109/7; Google Scholar – 153/8. Отримано  патент України на винахід та 7 патентів України на корисну модель.