Ви є тут

Премії Президента

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M20 Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження) (Кількість коментарів: 0)
M21 Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначення (Кількість коментарів: 12)
M22 Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 9)
M22 Створення нових поліфункціональних каталізаторів процесів "зеленої хімії" для отримання промислово важливих органічних продуктів з відновлювальної сировини (Кількість коментарів: 51)
M22 Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики (Кількість коментарів: 18)
M22 Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія (Кількість коментарів: 8)
M23 Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення (Кількість коментарів: 17)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 6)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 0)
M24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів (Кількість коментарів: 15)
M25 Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих) (Кількість коментарів: 25)
M25 Створення альтернативних біопалив з поновлювальної сировини (Кількість коментарів: 13)
M26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів (Кількість коментарів: 6)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M26 Донори гідроген сульфіду як потенційні лікоподібні сполуки з протизапальною активністю (Кількість коментарів: 5)
M26 Цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення" (Кількість коментарів: 17)
M26 Метаболіти бактерій і дріжджів та їх функціональна активність (Кількість коментарів: 13)
M27 Цикл наукових праць "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю" (Кількість коментарів: 15)
M27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 7)
M28 Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв" (Кількість коментарів: 28)
M28 Багатофункціональні матеріали зі спіновим переходом (Кількість коментарів: 10)
M28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу (Кількість коментарів: 17)
M29 Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі (Кількість коментарів: 0)
M29 Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків (Кількість коментарів: 0)
M29 Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива (Кількість коментарів: 9)
M30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи (Кількість коментарів: 5)
M30 Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем (Кількість коментарів: 19)
M31 Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування (Кількість коментарів: 18)
M31 Цикл наукових праць “Удосконалення методів синтезу функціональних наночастинок срібла та вивчення їх фізико-хімічних характеристик і механізмів біологічної дії” (Кількість коментарів: 0)
M32 Дисфункції іонних каналів: від молекулярних механізмів до новітніх стратегій корекції (Кількість коментарів: 46)
M34 Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M34 Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 5)
M35 Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки (Кількість коментарів: 14)
M35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень (Кількість коментарів: 20)
M36 Тверді розчини на основі інтерметалідів як спосіб оптимізації властивостей: розробка нових електродних і магнітних матеріалів (Кількість коментарів: 0)
M36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (Кількість коментарів: 1)
M36 Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів (Кількість коментарів: 3)
M36 Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів для селективного вилучення компонентів із водних середовищ (Кількість коментарів: 26)
M37 Рання діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням основних філотипів кишкової мікробіоти (Кількість коментарів: 2)
M37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії (Кількість коментарів: 0)
M38 Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення (Кількість коментарів: 41)
M39 Мікробні і молекулярно-генетичні біотехнології для збереження, біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем (Кількість коментарів: 8)
M39 Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій (Кількість коментарів: 10)
M39 Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків (Кількість коментарів: 2)
M40 Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь (Кількість коментарів: 35)
M40 Антирефлюксна терапія у хворих на плоскоклітинний рак гортані (Кількість коментарів: 1)
M40 Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища" (Кількість коментарів: 21)
M41 Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії (Кількість коментарів: 23)
M42 Одержання нових циклоалкенільних сульфовмісних похідних ізооксазолу реакціями метатезису із закриттям циклу (Кількість коментарів: 0)
M44 Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту (Кількість коментарів: 13)
M45 Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота (Кількість коментарів: 13)
M45 Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія (Кількість коментарів: 16)
M47 Біфункціональні злиті білки для афінної хроматографії та імунодіагностики (Кількість коментарів: 11)
M47 Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця (Кількість коментарів: 14)
M47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 1)
M48 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 8)
M49 Дослідження сфероїдогенезу та пластичності клітин наднирників в культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання (Кількість коментарів: 0)
M49 Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам (Кількість коментарів: 25)
M51 Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки (Кількість коментарів: 17)
M51 Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин (Кількість коментарів: 3)
M53 Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку (Кількість коментарів: 19)
M54 Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем (Кількість коментарів: 1)
M55 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу (Кількість коментарів: 8)
M55 Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції (Кількість коментарів: 0)
M55 Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії (Кількість коментарів: 27)
M56 Прісноводні молюски фауни України: поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки, проблеми збереження різноманіття (Кількість коментарів: 0)
M58 Цикл наукових праць "Збереження біорізноманіття рідкісних видів рослин у природі і в культурі in vitro: еколого-фізіологічний та молекулярно-генетичний підходи (на прикладі роду Gentiana L.)" (Кількість коментарів: 31)
M58 Метод визначення розміру крововтрати при гострих та масивних кровотечах різного етіопатогенезу (Кількість коментарів: 0)
M58 Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика (Кількість коментарів: 13)
M59 Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів (Кількість коментарів: 22)
M60 Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення (Кількість коментарів: 11)
M61 Цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук" (Кількість коментарів: 19)
M61 Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 4)
M62 Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття (Кількість коментарів: 21)
M63 Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації (Кількість коментарів: 9)
M63 Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини (Кількість коментарів: 4)
M64 Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення (Кількість коментарів: 10)
M64 Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи (Кількість коментарів: 15)
M64 Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 12)
M65 Зміни локальних потенціалів збудливих тканин та поведінкових реакцій у нормі та при патології (Кількість коментарів: 1)
M66 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 6)
M67 Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів (Кількість коментарів: 9)
M67 Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані (Кількість коментарів: 2)
M68 Молекулярно-генетичні механізми регуляції та розвитку гіпертрофії серця при впливі артеріальної гіпертензії та способи їх корекції (Кількість коментарів: 3)
M70 Наукові засади створення нових жароміцних сплавів титану, ніобію та молібдену, зміцнених боридами (Кількість коментарів: 0)
M71 Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті (Кількість коментарів: 0)
M73 Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості (Кількість коментарів: 12)
M74 Створення нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для процесів і технологій сталого розвитку (Кількість коментарів: 3)
M75 Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця (Кількість коментарів: 19)
M77 Цикл наукових праць "Молекулярний дизайн і застосування арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та ізокумаринів" (Кількість коментарів: 13)
M77 Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом (Кількість коментарів: 19)
M80 Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів (Кількість коментарів: 0)
M84 Цикл наукових праць "Синтез і функціоналізація 1Н-ізотіохроман-4(3Н)-он-2,2-діоксиду та дигідро-2Н-тіопіран-3(4Н)-он-1,1-діоксиду (Кількість коментарів: 9)
M88 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 4)
M90 Комплексний метод реагентної переробки непридатних особливо токсичних фосфорвмісних та сірковмісних пестицидів з отриманням екологічно безпечних вторинних продуктів і відновлення забруднених ґрунтів на територіях сховищ ядохімікатів (Кількість коментарів: 2)
M93 Цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів" (Кількість коментарів: 27)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем (Кількість коментарів: 3)
M1 Теоретико-методичні засади формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування (Кількість коментарів: 3)
M1 Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття (Кількість коментарів: 11)
M1 Регіональний аспект деконструкції ринків молочної продукції (Кількість коментарів: 25)

Сторінки