Ви є тут

Положення про премію Президента України для молодих вчених

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 12 червня 2000 року N 779/2000

 

ПОЛОЖЕННЯ

про премію Президента України для молодих вчених

1. Премія Президента України для молодих вчених (далі - премія) присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

 • Премія присуджується громадянам України.

2. На здобуття премії можуть висуватися наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за  рік  до їх висунення.

3. Присуджується щороку до сорока премій (із них до двадцяти премій для молодих вчених закладів вищої освіти) у розмірі 40 тисяч гривень кожна.

4. Висування робіт для участі у конкурсі на здобуття премії (далі - конкурс) провадиться науковою установою, закладом вищої освіти, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи, за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органами громадських наукових організацій, а також колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 • Висування робіт для участі у конкурсі провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення.
 • На здобуття премії не висуваються роботи, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород України.

5. У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад'юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій), закладів вищої освіти, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

 • Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.
 • Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, провадиться за місцем їх роботи  шляхом таємного голосування на засіданні вченої (наукової, науково-технічної,  технічної) ради.
 • Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні функції.
 • До складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю роботу державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття цієї премії або Державної премії України.
 • Претенденти на присудження премії з числа вчених повинні відповідати визначенню терміна "молодий вчений", наведеному в Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
 • Вік претендентів, роботи яких висуваються на здобуття премії, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", на час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття премії.
 • Премії повторно не присуджуються.

6. Роботи, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом з Національної премії України імені Бориса Патона (далі - Комітет) щороку до 1 березня.

 • Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається президією Комітету.

7. Роботи, висунуті на здобуття премії, попередньо розглядаються спеціалізованою секцією Комітету і шляхом таємного голосування відбираються для участі у відповідному конкурсі.

8. Для широкого ознайомлення громадськості з роботами, допущеними до участі в конкурсі, їх список із зазначенням претендентів публікується у липні поточного року в газеті "Урядовий   кур'єр"  та  оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету.

 • Роботи, опубліковані для ознайомлення, обговорюються на нарадах, наукових конференціях, засіданнях вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад, зборах трудових колективів, у громадських наукових та науково-технічних організаціях з висвітленням результатів обговорення у засобах масової інформації.

9. Матеріали обговорення робіт, зауваження та пропозиції до них надсилаються Комітету і беруться ним до уваги під час прийняття рішення про присудження премії.

10. Рішення щодо кандидатур на присудження премії за поданням спеціалізованої секції Комітету приймається президією Комітету таємним голосуванням.

Президент України призначає премію за поданням Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона.

11. Особам, удостоєним премії,  присвоюється звання лауреата премії Президента України для молодих вчених, в урочистій обстановці вручаються свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Опис свідоцтва і почесного знака лауреата премії затверджує Президент України.

У разі присудження премії колективу авторів роботи грошова її частина ділиться між ними порівну.

12. Свідоцтво і почесний знак лауреата премії, який помер, залишаються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена грошова частина премії переходить у спадщину  в установленому порядку.

 

Глава Адміністрації  Президента України В.ЛИТВИН