Ви є тут

Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел


Номер роботи - M 60 ПОДАНА

Представлено Вінницьким національним технічним університетом.

Автор: Джеджула В.В., к.т.н., Резидент Н.В., к.т.н., Боднар Л.А., к.т.н., Анохіна К.В., к.т.н.

Мета наукової праці – розробити методи створення енергозберігаючого обладнання та технологій отримання енергії з альтернативних джерел. Мета досягається за рахунок підвищення енергетичної ефективності установок для переробки органічних відходів, зниження витрат матеріальних, енергетичних та інших ресурсів в сферах виготовлення та їх експлуатації згідно з вимогами про захист здоров’я людей і довкілля.

Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено методичні основи математичного моделювання систем виробництва енергоносіїв з альтернативних джерел енергії, на відміну від існуючих, завдяки: розробці оригінального експериментально-розрахункового методу визначення інтенсивності теплообміну в багатокомпонентних органічних сумішах з теплофізичними властивостями, які змінюються за часом; розробці експертно-моделювальної системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо керування процесом підвищення продуктивності біогазової установки; вдосконаленню методики розрахунку газогенераторних водогрійних котлів малої потужності на альтернативних видах палива з врахуванням техногенного навантаження на навколишнє середовище.

Отримані в роботі наукові результати можуть ефективно використовуватись не тільки в галузі сільського господарства, але й в галузях промисловості, де є достатньо велика кількість органічних відходів. Це стосується відходів спиртового, олійно-жирового виробництва, отримання різних напоїв, переробки овочів і фруктів. В результаті теоретичних і експериментальних досліджень запропоновано енергоощадне обладнання та технологічні схеми роботи систем отримання енергоносіїв з альтернативних джерел енергії, що призводить до зниження навантаження на навколишнє середовище.

Результати роботи впроваджено на ТзОВ «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект», в Управлінні агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації, передані до впровадження в проектно-вишукувальний інститут «Вінницяагропроект» і ЗАТ «Мотор-Січ» ДП «Лебединський моторобудівний завод».

Кількість публікацій: 194, в т.ч. за тематикою роботи 5 монографій, навчальний посібник, 62 статті (4 - у зарубіжних виданнях), 30 тез доповідей. Отримано 35 деклараційних патентів на корисну модель та патент на винахід.