Ви є тут

Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою


Номер роботи - M 35 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори:
АНТИПОВ Євген Олексійович - кандидат технічних наук, доцент НУБіП України

Створено діючі зразки акумулятора енергії новітньої конструкції та новий тип органічного акумулюючого матеріалу з покращеною теплопровідною структурою, розроблено автономну систему енергозабезпечення споживачів з теплоакумулятором, досліджено залежність робочих параметрів такої системи від теплофізичних процесів перетворення та акумулювання енергії у фазоперехідних акумулюючих матеріалах нового типу.

Сформовано й апробовано новий, комплексний підхід у дослідженні процесів тепло- і масопереносу при фазових перетвореннях акумулюючого матеріалу, який у світовій та вітчизняній науці був вперше застосований для дослідження процесів плавлення/кристалізації навколо декількох циліндричних джерел теплоти, які розміщені в масиві чистого та підсиленого теплопровідними включеннями (мікро- й наночастинками металів) акумулюючого матеріалу.

Створено методику розрахунку високоефективних конструкцій акумуляторів теплоти фазового переходу кожухотрубного типу,  розроблено конструкцію комбінованого акумулятора енергії та новий тип органічного акумулюючого матеріалу з покращеною теплопровідною структурою. Вирішено задачу оптимізації вибору компонентного складу систем комплексного енергозабезпечення залежно від кліматичних умов розміщення і потужності споживача, що дало змогу проводити процеси акумулювання/використання енергії в найбільш оптимальному режимі.

Реалізовано декілька діючих зразків акумулятора енергії новітньої конструкції.

Впроваджено в навчальний процес НУБіП України та на ТОВ "Редюс Енерджи", ПАТ "Акціонерне товариство "Південтрансенерго".

Економічний ефект від впровадження розробки : до 45 % знижується вартість 1Гкал теплової енергії та на 15 % підвищується надійність енергозабезпечення.

Кількість публікацій: 106, в т.ч. 2 монографії, 63 статті (8 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 41 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 13/3, Scopus – 4/3, Google Shcolar – 124/7.