Ви є тут

Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму


Номер роботи - M 17 ПОДАНА

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

Автор: Костенко А.В., к.т.н., Малякова М.С., к.т.н., Мельников В.О., к.т.н., Ромашихіна Ж.І., к.т.н.

Авторами розроблено нові та удосконалено існуючі методи корекції режимів роботи асинхронних двигунів (АД) з пошкодженнями в силовому електричному колі статора, що дозволяють покращити енергетичні показники та збільшити строк експлуатації частотно-керованого електропривода зі скалярним та векторним керуванням.

Реалізовано та впроваджено метод непрямого визначення енергетичних показників роботи АД у складі електроприводів змінного струму, який дозволяє без виведення двигуна із технологічного процесу оцінити ефективність роботи в умовах параметричної несиметрії електромеханічного перетворювача.

 Впроваджено розроблений метод діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу електрорушійної сили, яка наводиться в обмотках статора загасаючими струмами ротора у режимі самовибігу двигуна, який позбавлений впливу якості напруги мережі живлення, коливань і рівня навантаження, та дозволяє визначати пошкодження стрижнів ротора без виведення двигуна з технологічного процесу, розбирання та вбудови у конструкцію АД додаткових датчиків.

 Розроблено підсистеми сепарації та симетрування сигналів напруг мережі живлення, що дозволило вдосконалити методи компенсації неактивних складових струму в умовах нелінійності та несиметрії навантаження та підвищити ефективність роботи систем електропостачання та швидкодію роботи системи компенсації.

 

Кількість публікацій: 63, в т.ч. за тематикою роботи монографія, посібник, 49 статей (15 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 26 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 7 та 77 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. Отримано 9 патентів України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.