Ви є тут

Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з наночастинками металів


Номер роботи - M 48 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори: к.т.н. Антипов Є.О., к.т.н. Троханяк В.І.

 Розроблено наукові основи комплексного підходу до вивчення теплофізичних процесів і властивостей нових акумулюючих матеріалів, які мають іншу структуру, а саме, наповнювачі у вигляді наночастинок металів, в тому числі оптичними методами, який у світовій та вітчизняній науці був вперше застосований для дослідження зазначених процесів під час плавлення/кристалізації об’єму теплоакумулюючого матеріалу органічного походження з наповнювачами у вигляді наночастинок металів навколо декількох циліндричних джерел теплоти з гладкою поверхнею.

Визначено вплив розмірів та геометрії розміщення теплообмінної поверхні в об’ємі матеріалу на динаміку та напрям поширення конвективних теплових потоків. Досліджено закономірності вільноконвективного теплообміну під час фазових перетворень акумулюючого матеріалу навколо декількох циліндричних джерел теплоти з гладкою поверхнею та оцінено їх вплив на інтенсивність процесів тепло- і масопереносу в різні моменти часу.

Отримано значення граничного радіуса поширення теплоти в об’ємі акумулюючого матеріалу, при якому процес акумулювання теплоти на одиницю маси за одиницю часу є максимальним. Встановлено вплив багаторазового циклічного нагрівання й охолодження на структуру і морфологію фазоперехідних акумулюючих матеріалів методом спектроскопії комбінаційного розсіяння світла.

 Результати дослідження дали змогу обґрунтувати доцільність і напрями оптимізації технології виготовлення високоефективних акумуляційних апаратів на основі фазоперехідних органічних сполук та підвищення ефективності роботи системи енергозабезпечення споживачів з теплоакумуляторами в цілому.

Кількість публікацій: 54, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 25 статей (6 – у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 76 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано патент України на винахід.