Ви є тут

Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Номер роботи - M 78 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка

Автор: Воскобійник О.П., д.т.н., Вірченко В.В., к.т.н., Сівіцька С.П., к.е.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему енергоефективного відновлення (реконструкції, підсилення) промислової, житлової та громадської забудови і інженерної інфраструктури районів, постраждалих від надзвичайних ситуацій природного та техногенного (в т. ч. військових дій) характеру із застосуванням нових високотехнологічних та ресурсоекономних методів і конструкцій.

Розроблено наукові засади та методологію оцінювання та нормування технічних станів пошкоджених будівельних конструкцій, а також комплексні методи та конструкції їх енергоефективного підсилення (відновлення), запропоновано нові оптимізаційні ймовірнісно-вартісні моделі та критерії розмежування технічних станів пошкоджених об’єктів будівництва, що ґрунтуються на мінімізації функції середнього ризику помилкової діагностики під час обстеження. Розроблено підхід до визначення стратегічних пріоритетів інвестування при відновленні районів, постраждалих від надзвичайних ситуацій, з упровадженням енергоефективних технологій та альтернативної енергетики. Розроблено і впроваджено нові типи енергоефективних комплексних сталезалізобетонних конструкцій підсилення, а також засоби механізації праці для їх виготовлення та зведення, призначені для масового застосування в постраждалих районах з метою ефективного виконання відновлювальних будівельних робіт у стислих умовах дії та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 Економічний ефект від впровадження наукових розробок полягає у зниженні енерго- та матеріалоємності комплексу робіт з відновлення забудови з одночасним забезпеченням високих показників надійності та конструктивної безпеки об’єктів будівництва за рахунок найбільш ефективного використання матеріалів, а також скороченні термінів будівництва, витрат праці та енергоспоживання під час виконання будівельних робіт.

Кількість публікацій: 159, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 79 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 6 патентами.