Ви є тут

Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу


Номер роботи - M 3 ПОДАНА

Представлено Державним закладом "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України".

Автор: Шандиба С.І.,к.мед.н.

Роботу присвячено вирішенню актуальної задачі – відновленню пародонтальних кісткових дефектів при лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом проведення комплексного медикаментозного і хірургічного лікування зі спрямованою регенерацією кісткової тканини.

Автором доведено, що ключовими причинами розвитку прогресуючого генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет є стійкі і виражені зміни в системі клітинного та гуморального імунітету, гіперцитокінемія з дисбалансом прозапальних та протизапальних цитокінів і порушення процесів кісткового ремоделювання.

Доведено високу ефективність розробленого нами медикаментозного супроводу хворих і способу хірургічного реконструктивного лікування генералізованого пародонтиту, який передбачає використання комплексу остеоіндуктивних засобів імунокорегуючої та фотодинамічної терапії.

Розроблений лікувально-профілактичних комплекс дозволяє домогтися стійкої клініко-рентгенографічної ремісії та повноцінного відновлення кісткової тканини у 84% випадків та зменшенню затрат для пацієнтів і держави більш ніж у 20 разів у порівнянні з аналогами.

Результати досліджень впроваджено в стоматологічних установах України, використовуються в навчальному процесі у деяких вищих медичних навчальних закладах.

 

Кількість публікацій: 17, в т.ч. за тематикою роботи 7 статей (1 - у зарубіжному виданні), 4 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 8 (згідно з базою даних Google Shcolar), h-індекс = 1. Отримано патент України на корисну модель.