Ви є тут

Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі


Номер роботи - M 22 ПОДАНА

Представлено Інститутом газу НАН України.

Автор: Сімейко К.В., к.т.н.

Створено основи технології одержання матеріалів піролізом вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі. Отримано низку фундаментальних результатів, серед яких: доведено ефективність технології пірокапсулювання саме за технологією піролізу вуглеводнів у електротермічному псевдозрідженому шарі та визначені основні показники технології, а також склад скидних газів в залежності від параметрів процесу.

Створено дослідні високотемпературні лабораторні та пілотні піролізні установки, які придатні для дослідження теплофізичних і технологічних процесів в електротермічному псевдозрідженому шарі.

Розроблена і реалізована методика розрахунку кількості вуглецю, який виділяється газами у процесі піролізу, для випадків, коли неможливо виміряти кількість високотемпературних скидних газів. Вперше запропоновано метод визначення ефективності процесу утворення твердої фази, який базується на співставленні термодинамічних вуглецевих потенціалів початкової і кінцевої сумішей газів та графіту. Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач, серед яких - вивчення механізмів і термодинамічних особливостей процесу піролізу вуглеводневих газів.

Результати циклу мають значення для атомної енергетики (створення мікротвелів); сонячної енергетики та електротехніки (виробництво напівпродукту для одержання чистого кремнію, нових напівпровідникових матеріалів та одержання карбіду кремнію); спецметалургії (виробництво шихти для карботермічного відновлення термодинамічно стійких оксидів).

Кількість публікацій: 22, в т.ч. 14 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами.