Ви є тут

Термохімічні процеси у електротермічному псевдозрідженому шарі


Номер роботи - M 6 ПОДАНА

Представлено Інститутом газу НАН України.

Автор: к.т.н. Сімейко К.В. 

Метою роботи є дослідження термохімічних процесів у електротермічному псевдозрідженому шарі (одержання капсульованих піровуглецем матеріалів піролізом вуглеводневих газів та очистка природного графіту).

Отримано низку фундаментальних результатів, серед яких: доведена ефективність технології пірокапсулювання саме за технологією піролізу вуглеводнів у електротермічному псевдозрідженому шарі та визначено основні показники технології, а також склад скидних газів в залежності від параметрів процесу. 

Робота містить пріоритетні результати, а саме, створення дослідних високотемпературних лабораторних та пілотних установок, придатних для дослідження термохімічних і технологічних процесів в електротермічному псевдозрідженому шарі. Серед нових підходів - розроблена і реалізована методика розрахунку кількості вуглецю, який виділяється газами у процесі піролізу для випадків, коли неможливо виміряти кількість високотемпературних скидних газів. Вперше запропоновано метод визначення ефективності процесу утворення твердої фази, який базується на співставленні термодинамічних вуглецевих потенціалів початкової і кінцевої сумішей газів та графіту. Теоретично і експериментально доведено можливість термічного очищення природного графіту в електротермічному псевдозрідженому шарі.

Результати досліджень дозволяють створити енергоефективну та екологічно чисту технологію очищення природного графіту до високих ступенів чистоти (ядерної чистоти).

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи  монографія, 14 статей (3 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 1 та 3 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1. Отримано патент України на винахід та 3 патенти України на корисну модель.