Ви є тут

Премії Президента

Номер Назва роботи Презентація
M62 Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент (Кількість коментарів: 1)
1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M Випадкові процеси з регенерацією (Кількість коментарів: 0)
M Ресурсоекономні конструкції будівель та споруд (Кількість коментарів: 0)
M1 Унікальні властивості наноструктурних матеріалів для низькотемпературних термофотоемісійних перетворювачів енергії (Кількість коментарів: 7)
M1 Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування (Кількість коментарів: 11)
M2 Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем (Кількість коментарів: 13)
M2 Вивчення алгебричних структур за властивостями їх природних підструктур (Кількість коментарів: 21)
M2 Перспективні технології підготовки ракетних палив (Кількість коментарів: 16)
M2 Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою (Кількість коментарів: 47)
M3 Інформаційно-вимірювальне забезпечення та апаратно-програмні засоби побудови комп'ютеризованих систем моніторингу стану мікроклімату теплиць (Кількість коментарів: 15)
M3 Створення робочих лопаток та діафрагм останніх ступенів парових турбін (Кількість коментарів: 18)
M3 Підвищення функціональної ефективності композитних виробів авіакосмічної техніки (Кількість коментарів: 11)
M3 Оптимізація конструкцій вантажних вагонів (Кількість коментарів: 50)
M4 Комп’ютерні технології планування хірургічних втручань (Кількість коментарів: 2)
M4 Нейромережеві технології опрацювання даних в системах розумного підприємства (Кількість коментарів: 34)
M5 Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв (Кількість коментарів: 14)
M5 Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектроніки (Кількість коментарів: 15)
M5 Цикл наукових праць "Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах" (Кількість коментарів: 6)
M5 Стійкість природно-техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ (Кількість коментарів: 39)
M5 Інструменти і технології для лезової обробки виробів зі спеціальних сталей і сплавів (Кількість коментарів: 18)
M6 Цикл наукових праць "Математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу у випадково неоднорідних і шаруватих тілах" (Кількість коментарів: 4)
M6 Гібридні нейро-фаззі системи для завдань інтелектуального аналізу потоків медичних даних (Кількість коментарів: 21)
M7 Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах (Кількість коментарів: 8)
M7 Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій (Кількість коментарів: 20)
M7 Цикл наукових праць "Розробка методів декомпозиції області для розв’язування варіаційних нерівностей, що моделюють контакт багатьох пружних тіл" (Кількість коментарів: 7)
M7 Структурні та оптичні властивості монокристалів та тонких плівок галогенідів і халькогенідів металів (Кількість коментарів: 22)
M7 Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах (Кількість коментарів: 0)
M8 Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах (Кількість коментарів: 22)
M8 Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд (Кількість коментарів: 14)
M8 Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з’єднання у суднобудуванні (Кількість коментарів: 24)
M8 Цикл наукових праць "Розробка паралельної інформаційної технології розв’язання задач багатокритеріальної стохастичної оптимізації та оцінки ризиків у страхуванні" (Кількість коментарів: 8)
M8 Дослідження граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням за допомогою методів теорії відображень (Кількість коментарів: 4)
M9 Система захисту та попередження руйнування резервуарів у критичних умовах експлуатації (Кількість коментарів: 7)
M9 Цикл наукових праць "Електронне збудження субвалентної nр6 оболонки в атомах рубідію (n=4) та барію (n=5)" (Кількість коментарів: 17)
M9 Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови (Кількість коментарів: 18)
M10 Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією (Кількість коментарів: 3)
M10 Цикл наукових праць "Кодування дійсних чисел та патологічні локально складні об’єкти математичного аналізу" (Кількість коментарів: 6)
M10 Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж (Кількість коментарів: 21)
M10 Магнон-магнонні та магнон-фононні процеси в елементах магнітоелектроніки та магнітокалорики (Кількість коментарів: 8)
M10 Цикл наукових праць "Ефективні нанокомпозити полімер-наночастинки для створення новітніх пристроїв фотоніки: голографічних оптичних елементів, мініатюрних лазерів та сенсорів" (Кількість коментарів: 21)
M11 Цикл наукових праць "Класифікація мір на канторівських просторах та характеризаційні задачі на абелевих групах" (Кількість коментарів: 6)
M11 Перколяційні явища у полімерних нанокомпозитах, які містять вуглецеві нанотрубки (Кількість коментарів: 18)
M11 Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра (Кількість коментарів: 0)
M11 Нові методи моделювання та технології проєктування багатопараметричних процесів керування станом гірського масиву (Кількість коментарів: 36)
M11 Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу (Кількість коментарів: 26)
M12 Цикл наукових праць "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології" (Кількість коментарів: 6)
M12 Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції (Кількість коментарів: 36)
M13 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині (Кількість коментарів: 7)
M13 Інформаційно-орієнтована модель прогнозування ризиків у продовольчій та екологічній безпеці на основі штучного інтелекту в умовах воєнного стану (Кількість коментарів: 8)
M13 Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень (Кількість коментарів: 5)
M13 Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ (Кількість коментарів: 19)
M14 Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та розроблення методів їх протикорозійного захисту (Кількість коментарів: 21)
M14 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації (Кількість коментарів: 11)
M14 Характеризаційні задачі на абелевих групах, спектральні кратності ергодичних дій та класифікація мір на канторовських просторах (Кількість коментарів: 0)
M14 Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti3Sn та його вплив на механічну поведінку (Кількість коментарів: 0)
M14 Оптико-акустичне діагностування корозійно-механічного руйнування елементів конструкцій (Кількість коментарів: 47)
M14 Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа (Кількість коментарів: 11)
M15 Композиційні матеріали та покриття на основі карбіду і дибориду титану-хрому з підвищеним рівнем зносо- та корозієстійкості (Кількість коментарів: 9)
M15 Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям (Кількість коментарів: 21)
M15 Моделі та методи визначення навантаженості залізничних транспортних засобів контейнерних перевезень (Кількість коментарів: 20)
M15 Інноваційні технології підвищення ресурсу несучих елементів газотурбінних двигунів (Кількість коментарів: 23)
M15 Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання (Кількість коментарів: 14)
M16 Цикл наукових праць "Математичні моделі та методи оцінювання ресурсу трубопроводів" (Кількість коментарів: 16)
M16 Інформаційні технології забезпечення передачі інформації для адаптивного управління і моніторингу (Кількість коментарів: 14)
M16 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання (Кількість коментарів: 0)
M16 Квантові ефекти взаємодії в наносистемах (Кількість коментарів: 5)
M16 Деформації земної поверхні на території України за даними ГНСС- спостережень (Кількість коментарів: 24)
M16 Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу) (Кількість коментарів: 43)
M17 Методи модифікування поверхневого шару елементами втілення (киснем, азотом) для підвищення властивостей титанових сплавів (Кількість коментарів: 10)
M18 Багатофункціональні покриття на конструкційних матеріалах (Кількість коментарів: 41)
M18 Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M18 Апріорні оцінки для еволюційних систем (Кількість коментарів: 14)
M18 Створення засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів (Кількість коментарів: 33)
M18 Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам (Кількість коментарів: 35)
M19 Лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx (Кількість коментарів: 8)
M19 Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів (Кількість коментарів: 8)
M19 Потужні інфразвукові сигнали природного та техногенного походження: фундаментальні та прикладні аспекти, екологічні наслідки (Кількість коментарів: 8)
M19 Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами комплексного стегоаналізу цифрових зображень (Кількість коментарів: 7)
M20 Екстремальні проблеми і алгебраїчно-аналітичні методи комплексного та гіперкомплексного аналізу (Кількість коментарів: 5)
M20 Теплометричні засоби контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія (Кількість коментарів: 12)
M20 Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором (Кількість коментарів: 18)
M21 Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання (Кількість коментарів: 31)
M21 Цикл наукових праць "Створення новітніх біоматеріалів та покриттів медичних імплантатів на основі гідроксиапатиту та біополімерів для військової медицини" (Кількість коментарів: 0)
M21 Метрологія термоелектричних матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M21 Розвиток методів забезпечення вібраційної надійності систем з конструктивною симетрією та їх складових (Кількість коментарів: 18)
M22 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів (Кількість коментарів: 8)
M22 Цикл наукових праць «Спектроскопія збуджених станів атомів та іонів у плазмі на парі металів: механізми елементарних процесів» (Кількість коментарів: 1)
M22 Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних підприємств Західного Донбасу (Кількість коментарів: 54)
M23 Еволюція дефектної структури та механічні властивості опромінюваних кристалічних систем (Кількість коментарів: 20)
M23 Нові леговані матеріали оптичного призначення на основі багатокомпонентних халькогенідів (Кількість коментарів: 4)
M23 Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою (Кількість коментарів: 1)
M24 Концептуальні основи вибору хімічного складу сталі для залізничних коліс з підвищеною стійкістю (Кількість коментарів: 25)
M25 Суперконденсатори високої потужності для новітніх систем енергозбереження (Кількість коментарів: 9)
M25 Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань (Кількість коментарів: 25)
M26 Функціональні мікроматеріали та шаруваті наноструктуровані системи, як перспективні захисні елементи для ядерної/термоядерної енергетики (Кількість коментарів: 24)
M26 Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані тривалентними елементами (Кількість коментарів: 47)
M26 Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації (Кількість коментарів: 32)
M27 Нелінійні механізми взаємодії і закономірності реакційного спікання дисперсно-зміцнених металевих сплавів (Кількість коментарів: 17)
M27 Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою (Кількість коментарів: 11)
M27 Матеріали і технології для адитивного формування і зварювання полімерних виробів (Кількість коментарів: 19)

Сторінки