Ви є тут

Наукові засади забезпечення функціонування природних парків


Номер роботи - M 69 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: Гатальська Н. В., к.с.-г.н., Рудь Н. В., к.б.н., Мавко М. С.

Досліджено особливості функціонування парків як осередків культурно-історичної і наукової спадщини та обґрунтовано напрями їх раціонального використання на сучасному етапі. Розроблено новітні методи оцінювання культурно-історичної цінності та засобів вираження ідейного навантаження меморіальних парків; обґрунтовано критерії оцінювання рівня збереженості історичних парків; методичні підходи визначення дендрологічної цінності парків та аналітичні дослідження щодо використання їх дендрологічних колекцій у наукових та культурно-просвітницьких цілях.

Результати комплексного оцінювання дають змогу науково обґрунтувати доцільність та методи проведення реконструкції території садово-паркових об’єктів, а також визначити напрями раціонального використання на сучасному етапі. Науково обґрунтовані методичні підходи апробовано на 8 садово-паркових об’єктах, які відрізняються низкою особливостей, мають різний культурно-історичний та науковий потенціал. Вивчено та проаналізовано вплив природних і антропогенних чинників на формування і стан садово-паркових ландшафтів Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Досліджено територіальну та кількісну диференціацію техногенного забруднення. За інтегральним показником оцінено екологічний ризик для рослин садово-паркових ландшафтів НБС. Результати досліджень спрямовано на розв’язання прикладних питань щодо мінімізації впливу мегаполісу та розробки фітомеліоративних заходів для збереження садово-паркових ландшафтів. Створено 74-комнонентну моніторингову мережу НБС для продовження спостережень. Для зниження рівнів забруднення ґрунтів рекомендовано перспективні види рослин для проведення фіторемеліорації. З метою нівелювання впливу забруднення атмосферного повітря запропоновано схеми захисних смуг ізолювального типу.

Кількість публікацій: 53, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 32 статті, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 17 тез доповідей.