Ви є тут

Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M69 Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій (Кількість коментарів: 0)
M69 Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям (Кількість коментарів: 2)
M69 Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ (Кількість коментарів: 8)
M70 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах" (Кількість коментарів: 4)
M70 Цикл наукових праць «Комплексне підвищення надійності та ефективності залізобетонних і кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпеки» (Кількість коментарів: 3)
M70 Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення (Кількість коментарів: 11)
M70 Цикл наукових праць "Створення нових функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів з контрольованим структурним станом" (Кількість коментарів: 6)
M71 Метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації (Кількість коментарів: 0)
M71 Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів) (Кількість коментарів: 33)
M71 Транспортні та релаксаційні властивості стохастичних систем із аномально повільною еволюцією (Кількість коментарів: 6)
M72 Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства (Кількість коментарів: 16)
M72 Цикл наукових праць "Нерівноважні процеси структуроутворення в опромінюваних кристалічних системах" (Кількість коментарів: 0)
M72 Математичні моделі ударно-контактної взаємодії елементів механічних систем: теоретичні основи та промислове впровадження (Кількість коментарів: 13)
M72 Цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач» (Кількість коментарів: 30)
M73 Цикл наукових праць "Методи структурного та параметричного синтезу сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж" (Кількість коментарів: 7)
M73 Розробка електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з різною природою провідності (Кількість коментарів: 23)
M73 Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх узагальненнях (Кількість коментарів: 16)
M73 Підвищення несучої здатності лопаток компресора газотурбінних двигунів з титанових сплавів комплексною фінішною обробкою (Кількість коментарів: 8)
M73 Цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба" (Кількість коментарів: 2)
M75 Нейроеволюційні методи обробки інформації та управління (Кількість коментарів: 0)
M76 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання (Кількість коментарів: 20)
M76 Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах (Кількість коментарів: 0)
M78 Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань” (Кількість коментарів: 8)
M78 Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій (Кількість коментарів: 14)
M79 Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини (Кількість коментарів: 3)
M79 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині (Кількість коментарів: 7)
M79 Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів (Кількість коментарів: 0)
M80 Цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів" (Кількість коментарів: 11)
M80 Підвищення продуктивності та якості формування зображень тривимірних об’єктів в опто-електронних системах (Кількість коментарів: 0)
M80 Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням (Кількість коментарів: 15)
M81 Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління (Кількість коментарів: 0)
M81 Цикл наукових праць “Редукція матриць над кільцями скінченного стабільного рангу” (Кількість коментарів: 5)
M82 Цикл наукових праць "Моделювання й розрахунок змін напруженого та електропружного стану елементів конструкцій із тріщинами та тонкими включеннями" (Кількість коментарів: 13)
M83 Цикл наукових праць "Прикладний спектральний аналіз несамоспряжених операторів ". (Кількість коментарів: 1)
M84 Методи та пристрої відмовостійкого багаторозрядного перетворення форми інформації в системах числення з ваговою надлишковістю (Кількість коментарів: 0)
M84 Захист інформації методами комп’ютерної стеганографії (Кількість коментарів: 8)
M85 Цикл наукових праць "Аеродинамічна оптимізація профілів компресорних решіток авіаційних газотурбінних двигунів на основі комп’ютерного моделювання" (Кількість коментарів: 0)
M85 Проточний кавітатор з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ (Кількість коментарів: 18)
M86 Хвилі в пружних хвилеводах обмежених розмірів при антисиметричних коливаннях (Кількість коментарів: 0)
M87 Цикл наукових праць "Математичне моделювання нестаціонарних процесів у п’єзокерамічних перетворювачах при імпульсному електромеханічному навантаженні" (Кількість коментарів: 3)
M87 Цикл наукових праць "Моделювання та прогнозування паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів в транспортних потоках" (Кількість коментарів: 0)
M88 Цикл наукових праць "Вплив металевих включень на структуру та властивості природних наноструктурних матеріалів" (Кількість коментарів: 6)
M88 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів (Кількість коментарів: 7)
M89 Цикл наукових праць "Гранична роздільна здатність квадрупольних систем формування субмікронних іонних зондів для мікроаналізу та продукування наноструктур" (Кількість коментарів: 0)
M90 Розвиток теорії твердіння та технології розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок (Кількість коментарів: 19)
M90 Цикл наукових праць "Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів" (Кількість коментарів: 1)
M90 Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах (Кількість коментарів: 18)
M91 Теоретичні та експериментальні аспекти формування високоенергетичних потоків частинок та випромінювання в плазмі високої густини (Кількість коментарів: 17)
M92 Цикл наукових праць "Створення матеріалів з новими властивостями шляхом формування твердих розчинів Bi-Sb та штучних клатратних систем С60-Bi (Кількість коментарів: 7)
M92 Нові механізми електронного транспорту в приладових структурах та омічних контактах на основі широкозонних напівпровідників (Кількість коментарів: 13)
M92 Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу (Кількість коментарів: 18)
M92 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки (Кількість коментарів: 21)
M93 Цикл наукових праць “Корозійно-воднева деградація сталей тривало експлуатованих магістральних нафтогазопроводів, її оцінювання та запобігання” (Кількість коментарів: 18)
M93 Комп’ютернi системи стеганографiчної обробки i захисту iнформацiї у цифровому звуковому мовленнi (Кількість коментарів: 0)
M95 Цикл наукових праць "Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту" (Кількість коментарів: 20)
M96 Система інсерційного моделювання (Кількість коментарів: 0)
M96 Цикл наукових праць "Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними іонами, для використання у фотоніці, оптиці та медицині" (Кількість коментарів: 17)
M96 Теоретичне узагальнення та розробка методології управління перспективними космічними апаратами дистанційного зондування землі (Кількість коментарів: 8)
M97 Розробка імплантаційних матеріалів на основі фосфатів кальцію для реконструктивної хірургії (Кількість коментарів: 0)
M98 Цикл наукових праць “Спектроскопія термічної багатокомпонентної плазми електродугового розряду з домішками парів міді” (Кількість коментарів: 5)
M98 Розробка матеріало-енергозберігаючої технології інжекційного рафінування чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах (Кількість коментарів: 11)
M99 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин (Кількість коментарів: 14)
M99 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України (Кількість коментарів: 26)
M99 Цикл наукових праць "Виявлення особливостей коливань лопаткового апарату сучасних турбомашин з метою зниження рівня локалізації вібраційних напружень та з урахуванням властивостей новітніх матеріалів і пошкоджень" (Кількість коментарів: 4)
M104 Теоретичні дослідження і розробка методів комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць України як основи енергозбереження і безпеки руху (Кількість коментарів: 18)
M107 Цикл наукових праць «Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування» (Кількість коментарів: 7)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Енергоефективні тепломасообмінні технології при сушінні рослинної сировини (Кількість коментарів: 8)
M3 Оцінка екологічного стану та продукційного потенціалу водних екосистем Полісся України (Кількість коментарів: 14)
M4 Нормалізація магнітного поля кабельних ліній при двосторонньому заземленні (Кількість коментарів: 23)
M6 Термохімічні процеси у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 8)
M8 Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі (Кількість коментарів: 26)
M9 Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів (Кількість коментарів: 2)
M10 Термохімічні процеси у високотемпературному електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 9)
M11 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель (Кількість коментарів: 21)
M11 Цикл наукових праць «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва» (Кількість коментарів: 37)
M12 Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України (Кількість коментарів: 17)
M12 Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження (Кількість коментарів: 5)
M13 Цикл наукових праць "Комплексні еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля та прогноз екологічних ризиків" (Кількість коментарів: 20)
M15 Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів природоохоронних територій (Кількість коментарів: 24)
M15 Прогнозування та управління рівнем ґрунтових вод великих міст України (Кількість коментарів: 0)
M17 Перетворення гетиту і гематиту різного походження на магнетиту водному середовищі для вирішення екологічних проблем залізорудних регіонів (Кількість коментарів: 0)
M17 Перетворення гетиту і гематиту різного походження на магнетит у водному середовищі (Кількість коментарів: 15)
M17 Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму (Кількість коментарів: 34)
M17 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель (Кількість коментарів: 16)
M18 Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами (Кількість коментарів: 18)
M18 Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії (Кількість коментарів: 19)
M19 Підвищення ефективності потужних теплофікаційних парових турбін (Кількість коментарів: 18)
M19 Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання (Кількість коментарів: 26)
M20 Формування структури земної кори в межах Побузького гірничорудного району та оцінка його перспектив на корисні копалини (Кількість коментарів: 13)
M20 Цикл наукових праць "Роль гiдротехнiчних споруд в процесах самоочищення в прибережнiй зонi Чорного моря" (Кількість коментарів: 18)
M21 Геолого-економічне моделювання та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази для чорної металургії України (Кількість коментарів: 34)
M21 Геофізичне забезпечення сейсмостійкості об’єктів атомної енергетики та інших потенційно небезпечних об‘єктів (Кількість коментарів: 18)
M21 Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст (Кількість коментарів: 39)
M21 Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України (Кількість коментарів: 26)
M22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 1)
M23 Кліматогенні варіації радіального приросту дуба звичайного (Кількість коментарів: 14)
M24 Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями (Кількість коментарів: 38)
M28 Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття (Кількість коментарів: 32)
M30 Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України (Кількість коментарів: 24)
M31 Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я (Кількість коментарів: 0)

Сторінки