Ви є тут

Премії Президента

2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M89 Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів" (Кількість коментарів: 25)
M94 Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод (Кількість коментарів: 0)
M95 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі (Кількість коментарів: 14)
M97 Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України (Кількість коментарів: 36)
M100 Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки одно- та двофазових середовищ в елементах теплообмінного обладнання АЕС (Кількість коментарів: 1)
M100 Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги (Кількість коментарів: 36)
M101 Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів (Кількість коментарів: 11)
M105 Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля (Кількість коментарів: 19)
M108 Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла" (Кількість коментарів: 0)
M110 Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів" (Кількість коментарів: 24)
M111 Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод" (Кількість коментарів: 0)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунка при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів (Кількість коментарів: 13)
M1 Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування (Кількість коментарів: 21)
M2 Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг (Кількість коментарів: 3)
M2 Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів (Кількість коментарів: 33)
M3 Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот (Кількість коментарів: 18)
M3 Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів (Кількість коментарів: 17)
M3 Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу (Кількість коментарів: 35)
M3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур (Кількість коментарів: 0)
M3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур (Кількість коментарів: 10)
M4 Цикл наукових праць "Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації" (Кількість коментарів: 18)
M4 Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією (Кількість коментарів: 9)
M4 Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (Кількість коментарів: 13)
M5 Цикл наукових праць «Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування» (Кількість коментарів: 13)
M5 Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози (Кількість коментарів: 15)
M6 Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам (Кількість коментарів: 0)
M9 "Функціональні гібридні органо-неорганічні наносистеми на основі уретанових олігомерів та металсилікатів для smart наноматеріалів" (Кількість коментарів: 0)
M10 Цикл наукових праць "Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України" (Кількість коментарів: 1)
M10 Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану (Кількість коментарів: 0)
M11 Цикл наукових праць “Роль фосфоліпаз с та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти” (Кількість коментарів: 12)
M11 Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози (Кількість коментарів: 17)
M12 Цикл наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань" (Кількість коментарів: 21)
M12 Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів (Кількість коментарів: 6)
M12 Цикл наукових праць «Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями» (Кількість коментарів: 6)
M12 Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів (Кількість коментарів: 1)
M13 Цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів" (Кількість коментарів: 23)
M14 Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу (Кількість коментарів: 17)
M14 Цикл наукових праць "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях" (Кількість коментарів: 10)
M14 Консервація донорської крові тварин факторами штучного гіпобіозу (Кількість коментарів: 0)
M14 Модульні проточні системи для електрохімічної руйнації забруднювачів водного середовища (Кількість коментарів: 1)
M15 Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу (Кількість коментарів: 10)
M15 Цикл наукових праць "Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону" (Кількість коментарів: 2)
M16 Відтворення гетерозиготного генотипу рослин (Кількість коментарів: 2)
M16 Цикл наукових праць "Отримання фармацевтично-цінних білків в рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів" (Кількість коментарів: 0)
M17 Ароматичність та конформаційна гнучкість шестичленних циклів: вплив гетероатомів і замісників (Кількість коментарів: 3)
M17 Цикл наукових праць "Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку" (Кількість коментарів: 4)
M18 Біологічні особливості культивування лікарських грибів роду Ganoderma Karst. та їх застосування в лікувально-профілактичних цілях (Кількість коментарів: 8)
M19 Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів (Кількість коментарів: 5)
M20 Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження) (Кількість коментарів: 0)
M22 Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія (Кількість коментарів: 8)
M22 Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 9)
M23 Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення (Кількість коментарів: 17)
M24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів (Кількість коментарів: 15)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 6)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 0)
M25 Цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем" (Кількість коментарів: 15)
M25 Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій (Кількість коментарів: 15)
M26 Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів (Кількість коментарів: 0)
M26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів (Кількість коментарів: 6)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M26 Цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення" (Кількість коментарів: 17)
M27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 7)
M27 Цикл наукових праць "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю" (Кількість коментарів: 15)
M27 Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження (Кількість коментарів: 0)
M27 Цикл наукових праць “Модуляція секреторного процесу за участі глутаматних транспортерів та рецепторів” (Кількість коментарів: 7)
M28 Генетична гетерогенність та оптимізація лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в дітей (Кількість коментарів: 13)
M28 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань" (Кількість коментарів: 16)
M28 Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв" (Кількість коментарів: 28)
M28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу (Кількість коментарів: 17)
M29 Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі (Кількість коментарів: 12)
M29 Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків (Кількість коментарів: 0)
M29 Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі (Кількість коментарів: 0)
M29 Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих (Кількість коментарів: 14)
M29 Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива (Кількість коментарів: 9)
M30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи (Кількість коментарів: 5)
M30 Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла (Кількість коментарів: 11)
M30 Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища (Кількість коментарів: 11)
M31 Цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» (Кількість коментарів: 23)
M31 Цикл наукових праць “Удосконалення методів синтезу функціональних наночастинок срібла та вивчення їх фізико-хімічних характеристик і механізмів біологічної дії” (Кількість коментарів: 0)
M32 Цикл наукових праць "Фундаментальні основи створення нових поліфункціональних наноматеріалів з інтерфероногенною та противірусною активністю" (Кількість коментарів: 14)
M34 Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 5)
M34 Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності (Кількість коментарів: 0)
M35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень (Кількість коментарів: 20)
M36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (Кількість коментарів: 1)
M36 Підвищення якості та безпеки яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування (Кількість коментарів: 3)
M37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії (Кількість коментарів: 0)
M39 Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків (Кількість коментарів: 2)
M39 Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів" (Кількість коментарів: 14)
M39 Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій (Кількість коментарів: 10)
M39 Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки (Кількість коментарів: 15)
M40 Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища" (Кількість коментарів: 21)
M40 Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь (Кількість коментарів: 35)
M41 Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів (Кількість коментарів: 22)
M41 Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії (Кількість коментарів: 23)
M43 Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур (Кількість коментарів: 7)
M44 Цикл наукових праць "Синтез та властивості перспективних біологічно активних субстанцій – нітрогеновмісних естерів тіосульфокислот" (Кількість коментарів: 1)
M44 Цикл наукових праць "Структурні особливості взаємодії купрум(І) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів" (Кількість коментарів: 0)
M45 Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота (Кількість коментарів: 13)
M47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 1)

Сторінки