Ви є тут

Термохімічні процеси у високотемпературному електротермічному псевдозрідженому шарі


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом газу НАН України.

Автори:
СІМЕЙКО Костянтин Віталійович – докторант, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту газу НАН України

Автором доведено ефективність пірокапсулювання за технологією піролізу вуглеводнів у електротермічному псевдозрідженому шарі (ЕТПШ) та визначено склад скидних газів в залежності від параметрів процесу. Доведено можливість високотемпературного очищення природного графіту в електротермічному псевдозрідженому шарі. Результати досліджень дозволяють створити енергоефективну та екологічно чисту технологію очищення природного графіту.

Розроблено і реалізовано методику розрахунку кількості вуглецю який виділяється газами у процесі піролізу для випадків коли неможливо виміряти кількість високотемпературних скидних газів. Вперше запропоновано метод визначення ефективності процесу утворення твердої фази, який базується на співставленні термодинамічних вуглецевих потенціалів початкової і кінцевої сумішей газів та графіту.

 Переваги способу одержання карбіду кремнію, запропонованого автором, полягають у використанні у якості відновника піровуглецю, висока чистота якого досягається завдяки утворенню з газової фази. Це обумовлює підвищення чистоти кінцевого продукту

Результати дослідження  мають значення для атомної енергетики (створення мікротвелів, одержання карбіду кремнію), водневої енергетики (одержання водню), електротранспорту (очищення графіту), сонячної енергетики та електротехніки (одержання високочистого кремнію), спецметалургії (виробництво шихти для карботермічного відновлення термодинамічно стійких оксидів).

Кількість публікацій: 41, в т.ч. монографія, 27 статей, 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1/1; Google Scholar – 39/3. Отримано патент України на винахід, 7 патентів на корисну модель.