Ви є тут

Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу


Номер роботи - M 92 НАГОРОДЖЕНА

Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу

Представлено державним підприємством "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

Автор: Зеленський О.І., к.т.н., Ситник О.В., к.т.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему щодо створення оперативного уніфікованого методу визначення величини тиску розпирання різних вугільних концентратів та їх сумішей при насипному і трамбованому завантаженні, розробки методики розрахунку тиску розпирання вугільних шихт для забезпечення його оптимальних значень під час коксування та способу отримання високоякісного доменного коксу за допомогою нових присадок.

Розроблено наукові засади та методологію спрямованого впливу на фізико-хімічні процеси термічної деструкції компонентів вугільної шихти для отримання коксу з якнайбільшою часткою дільниць анізотропної структури за рахунок введення до шихти об’ємно-модифікуючих присадок (мілкодисперсні порошки α-Al2O3 і α-SiC) до 0,5 % за масою, які створюють додаткові центри «кристалізації» на стадії твердіння пластичного стану (400-500 °С) при коксуванні вугільних шихт. Такий кокс має меншу реакційну здатність та більшу міцність, в т.ч. при термічному впливі, що дозволяє зменшити його витрати на виробництво чавуну та підвищити продуктивність доменних печей. Розроблено і впроваджено у наукову і виробничу практику уніфікований метод визначення тиску розпирання вугілля та методику розрахунку неадитивного тиску розпирання насипних і трамбованих шихт на основі даних про тиск розпирання індивідуального вугілля та його бінарних сумішей.

Рівень розробки перевищує кращі світові зразки, про що свідчать публікації за тематикою роботи у зарубіжних наукових журналах та апробація її матеріалів на міжнародних науково-технічних конференціях. Результати роботи впроваджені у виробництво ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод», ПрАТ «Макіївкокс», КХВ ПАТ «АМК», ПАТ «Запоріжкокс», ПАТ «ЄВРАЗ ДКХЗ».

Економічний ефект від впровадження досягається внаслідок забезпечення безпечних умов експлуатації коксових батарей, зниження витрат на їх ремонти та подовження терміну їх експлуатації. Економічний ефект в коксохімії від цього становить 7980 тис.грн/рік. Додатковий ефект досягається в доменному виробництві внаслідок використання коксу з модифікованої шихти, зниження його витрати на виробництво чавуну та збільшення продуктивності доменних печей, в т.ч. при використанні пиловугільного палива.

Кількість публікацій: 102, в т.ч. за тематикою роботи 11 статей, 7 тез доповідей. Отримано 2 патенти. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 1.