Ви є тут

Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Українською військово-медичною академією Міністерства оборони України.

Автор: к.м.н. Буженко А.І.

Метою роботи є оптимізація оцінки придатності до військової служби військовослужбовців і чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію, на підставі дослідження поширеності та перебігу коморбідної патології.

Встановлено важливу роль артеріальної гіпертензії у втраті професійної працездатності військовослужбовців різних категорій на сучасному етапі. Визначено характерні відмінності поширеності коморбідних станів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, хворих на артеріальну гіпертензію. Обґрунтовано можливість використання показників вмісту в сироватці крові лептину, С-реактивного протеїну, фібриногену, речовин низької і середньої молекулярної маси для комплексної оцінки хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом. Запропоновано використання коефіцієнту ендогенного навантаження для визначення вираженості ендотоксемії.

Доповнено дані про особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію. Обґрунтована оптимізація комплексної оцінки придатності до військової служби військовослужбовців та чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію.

Запропонований автором підхід дозволяє ретельно і достовірно прогнозувати і подовжувати професійне довголіття військовослужбовців, що є суттєвою мінімізацією людського чинника боєздатності військ (сил) і, відповідно, вагомим чинником забезпечення обороноздатності держави.

Результати роботи впроваджені на галузевому рівні в провідних лікувально-профілактичних закладах Сил оборони.

Кількість публікацій: 17, в т.ч за тематикою роботи 6 статей, 7 тез доповідей. Отримано 4 патенти України на корисну модель.