Ви є тут

Цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів"


Номер роботи - M 80 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Чернівецьким національним Університетом імені Юрія Федьковича.

Автор: Сеті Ю.О., д.ф.-м.н.

Цикл наукових праць складається з 36 наукових статей та 11 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, опублікованих протягом 2009-2013 рр., і спрямований на побудову теорії та дослідження властивостей відкритих наноструктур у зовнішніх полях з подальшим їх застосуванням до оптимізації функціональних характеристик наноприладів.

Побудовано квантово-механічну теорію електронних квазістаціонарних станів і динамічної провідності відкритих багатошарових напівпровідникових наноструктур з урахуванням міжелектронної взаємодії, електричного, магнітного та електромагнітного полів. Досліджено основні властивості квазістаціонарних станів електронів резонансно-тунельної наноструктури у зовнішніх постійних і високочастотних полях та встановлено умови виникнення під дією електромагнітного поля електрон-фотонних станів з характеристиками, залежними від параметрів поля.

Виявлений новий ефект має перспективу практичного застосування, оскільки дозволить забезпечити роботу наноприладів із прогнозованими характеристиками у потужних високочастотних полях не на малоефективних електронних станах, а на квантових переходах між електрон-фотонними станами.

Запропоновано принципово новий підхід до визначення величин резонансних енергій і резонансних ширин електронних квазістаціонарних станів за експериментально вимірюваними спектральними параметрами динамічної провідності резонансно-тунельної наноструктури.

Крім виявлених фундаментально важливих властивостей електронних станів та тунельного транспорту електронів крізь відкриті багатошарові наносистеми у зовнішніх полях, результати циклу робіт мають прикладне значення, оскільки дозволяють однозначно визначити конфігурації каскадів квантових каскадних лазерів і детекторів, при яких функціональні характеристики наноприладів оптимальні.

Кількість публікацій: 85 , в т.ч. за тематикою роботи 36 статей (28 - у зарубіжних виданнях), 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 73 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 5.