Ви є тут

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання президії Комітету

з Державних премій України в галузі науки і техніки

13 липня 2022 р. №4

 

Умови та порядок проведення конкурсу

на здобуття  стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

1. Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів.

2. Стипендії призначаються на конкурсних засадах за рахунок коштів  державного бюджету і перераховуються Комітетом для виплати стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта, ад’юнкта, докторанта, різних доплат і надбавок.

3. Присуджуються 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України, терміном на два роки.

4. Особи, які висуваються на здобуття стипендій, повинні відповідати визначенню терміна "молодий вчений", наведеному у Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19). Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19), на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші молоді вчені наукових установ, організацій, закладів вищої освіти.

Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження, здійснювати актуальні науково-технічні розробки.

5. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх призначення покладається на колегії центральних органів виконавчої влади і президії національних галузевих академій наук, яким виділена відповідна кількість стипендій.

Розподіл стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених затверджується президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Конкурси проводяться двічі на рік - до 1 квітня та до 1 жовтня, про що повідомляються за підпорядкуванням наукові установи, організації і заклади вищої освіти.

Підведення підсумків конкурсів та прийняття рекомендацій щодо призначення стипендій відбувається на засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади і президій національних галузевих академій наук.

6. Для попереднього підведення підсумків конкурсів колегіями центральних органів виконавчої влади та президіями національних галузевих академій наук створюються стипендіальні комісії, які здійснюють експертну оцінку наукових досягнень претендентів та приймають проект рішення про призначення стипендій.

7. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їхньої основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, закладів вищої освіти та національних галузевих академій наук (далі – Рада) за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні Ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів Ради.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

8. Організація, яка висунула кандидата на здобуття стипендії, надсилає за підпорядкуванням до колегії центральних органів виконавчої влади чи президії національної галузевої академії наук у двох примірниках такі документи:

8.1. Лист-подання, у якому відзначаються наукові досягнення кандидата в стипендіати, перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення. Лист-подання друкується на бланку організації, яка представляє стипендіата і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

8.2. Витяг з протоколу засідання вченої /наукової, науково-технічної, технічної/ ради про висунення кандидата на здобуття стипендії з відображенням результатів таємного голосування, завірений підписами та печаткою.

8.3. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого ученого.

8.4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні п’ять років, підписаний автором і завірений керівником організації. Копії найважливіших /не більше 3-х/ праць за час наукової діяльності /для монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок тексту/;

8.5. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів організації: прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, повна назва організації, де він працює /навчається/, посада, для аспірантів - рік навчання, вчена ступінь, звання /час присудження/, повна домашня та службова адреси, телефони.

8.6. Згода на збір та обробку персональних даних Комітету з Державних премій України в галузі наук і техніки підписана автором та завірена відділом кадрів організації.

Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки написи: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України; назва міністерства або національної академії наук; повна назва організації, де працює /навчається/ кандидат у стипендіати; прізвище, ім'я, по батькові та дата народження кандидата в стипендіати.

9. Після конкурсного розгляду колегії центральних органів виконавчої влади та президії  національних академій наук, двічі на рік /до 25 квітня і до 25 жовтня / передають Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки наступні документи:

9.1. лист-подання, у якому підсумовуються результати конкурсу на здобуття стипендій. Обов'язково вказується кількість учасників конкурсу, критерії оцінки претендентів, рекомендованих для призначення стипендій, мотивовані пропозиції щодо збільшення /зменшення/ у подальшому кількості стипендій, передбачених розподілом центральному органу виконавчої влади чи національній  галузевій академії наук;

9.2.постанову колегії центрального органу виконавчої влади чи президії  національної галузевої академії наук про рекомендацію щодо призначення стипендій на існуючі вакансії. У додатку до постанови вказуються прізвище, ім'я та по-батькові кожного кандидата, дата народження, вчений ступінь, посада кандидата, повна назва організації де він працює та банківські реквізити для перерахування  стипендій;

9.3. перший примірник документів, указаних у пункті 8 цих "УМОВ", на кожного кандидата, рекомендованого на стипендію.

10. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням Ради що висувала стипендіата, погодженим з відповідним  центральним органам виконавчої влади або відповідною національною галузевою академією наук.

11. Після досягнення стипендіатом граничного для молодих вчених віку, визначеного Законом України "Про наукову науково-технічну діяльність", виплата стипендії припиняється.