Ви є тут

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

від  26 квітня 2017 року №4.

 

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

1. Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 23.08.1994 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених".

2. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх призначення покладається на колегії міністерств і президії національних галузевих академій наук, яким виділена відповідна кількість стипендій.

 Розподіл стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених затверджується президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 

Конкурси проводяться двічі на рік - до 1 квітня та до 1 жовтня, про що не пізніше, ніж за три місяці повідомляються за підпорядкуванням наукові установи, організації і вищі навчальні заклади.

Підведення підсумків конкурсів та прийняття рекомендацій щодо призначення стипендій відбувається на засіданнях колегій міністерств, президій національних галузевих академій наук.

3. Для попереднього підведення підсумків конкурсів колегіями міністерств та президіями національних галузевих академій наук створюються комісії, які здійснюють оцінку наукових результатів претендентів та приймають проект  рішення про призначення стипендій.

4. На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів.

 Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження

Присуджуються 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України, терміном на два роки.

5. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їхньої основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів міністерств та національних галузевих академій наук за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

6. Організація, яка висунула кандидата на здобуття стипендії, надсилає за підпорядкуванням до  міністерства чи президії національної галузевої академії наук у двох примірниках такі документи:

6.1. Лист-подання, у якому відзначаються наукові досягнення кандидата в стипендіати, перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення. Лист-подання друкується на бланку організації, яка представляє стипендіата і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

6.2. Витяг з протоколу засідання вченої /наукової, науково-технічної, технічної/ ради про висунення кандидата на здобуття, стипендії з відображенням результатів таємного голосування, завірений підписами та печаткою.

6.3. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого ученого.

6.4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні п’ять років, підписаний автором і завірений керівником організації.  Копії найважливіших /не більше 3-х/ праць за час наукової діяльності /для монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок тексту/.

6.5. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів організації: прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, повна назва організації, де він працює /навчається/, посада, для аспірантів - рік навчання, вчений ступінь, звання /час присудження/,  службова адреса, телефони.

6.5. Згода на збір та обробку персональних даних. (ЗГОДА)

Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки вказується:

на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України;

назва міністерства, національної галузевої академії наук;

повна назва організації, де працює /навчається/ кандидат у стипендіати;

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження кандидата в стипендіати.

7. Після конкурсного розгляду колегії міністерств та президії національних галузевих академій наук, двічі на рік /до 25 квітня і до 25 жовтня / передають Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки наступні документи:

7.1. Лист-подання, у якому підсумовуються результати конкурсу на здобуття стипендій та рекомендації з подовження виплати стипендіатам, які успішно пройшли атестацію своєї наукової роботи. Обов'язково вказується кількість учасників конкурсу, критерії оцінки претендентів, рекомендованих для призначення стипендій, мотивовані пропозиції щодо збільшення /зменшення/ у подальшому кількості стипендій, передбачених розподілом міністерству чи  національній  галузевій академії наук.

7.2. Постанову (рішення) колегії міністерства чи президії національної галузевої академії наук про рекомендацію щодо призначення стипендіатів на існуючі вакансії.

7.3. Список стипендіатів в якому  вказуються прізвище, ім'я та по-батькові, дата  народження, вчений ступінь, посада за основним місцем роботи, повна назва організації де він працює та банківські реквізити організації для зарахування стипендії.

7.4. Інформацію стосовно виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених підпорядкованими організаціями.

7.5. Перший примірник документів, вказаний у пункті 5 цих "Умов", на кожного кандидата, рекомендованого на стипендію.

8. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що висувала стипендіата, погодженим з відповідним міністерством або відповідною національною галузевою академією наук.

При досягненні 35 років стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, виплата стипендії припиняється.

9. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи, організації, вищого навчального закладу, де працює (навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним результати до відповідного міністерства або президії відповідної національної галузевої академії наук. 

****