Ви є тут

Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит


Номер роботи - M 4 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національною  медичною  академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Автор: Романкевич І. В., к.м.н.

В роботі вирішено важливу проблему діагностики ранніх ознак порушення з боку судин, а саме розвиток ендотеліальної дисфункції, підвищеної артеріальної жорсткості та ознак вазоспазму, а також запальних, аутоїмунних, метаболічних, генетичних, вегетативних факторів та артеріального тиску, які чинять патологічних вплив на судинну стінку, у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, в яких порушення з боку судин асоціюються з раннім розвитком атеросклерозу та серцево-судинної патології.

Розроблено наукові засади та методологію комплексного обстеження функціонального стану судин шляхом визначення ендотеліальної функції при проведення проби з реактивною гіперемією, локальної жорсткості плечової артерії; стану центральної гемодинаміки при ультразвуковому дослідженні судин голови і шиї; патологічних змін артеріального тиску та його добового профілю при офісному вимірювані та добовому моніторингу, підрахунку гомілково-плечового індексу (ознаки артеріальної гіпертензії виявлено у третини обстежених пацієнтів); впливу вегетативної нервової системи через реєстрацію кардіоінтервалограми та оцінки симптомів вегетативної дисфункції за допомогою опитувальника Вейна.

Розроблено і впроваджено у роботу 3 відділень кардіоревматології та навчальний процес Національної медичної академії післядипломної освіти комплексний підхід в діагностиці функціонального стану судин, в тому числі едотеліальної функції, та патогенетичних факторів і механізмів, які на нього впливають. Про світовий рівень свідчать представлення результатів дослідження на міжнародних конференціях.

Соціально-економічний ефект від впровадження це продовження життя хворих, збереження їх працездатності, попередження ранньої смерті та інвалідизації від серцево-судинних захворювань і їх ускладнень, скорочення витрат на медикаментозне та не медикаментозне лікування атеросклерозу і захворювань, що з ним асоціюються у пацієнтів з ревматоїдним артритом.

Кількість публікацій: 15, в т.ч. за тематикою роботи 10 статей, 4 тези доповідей (2 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом.