Ви є тут

Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M44 Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект (Кількість коментарів: 21)
M44 Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу (Кількість коментарів: 5)
M44 Цикл наукових праць "Алгебраїчні методи в математичній фізиці" (Кількість коментарів: 14)
M44 Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією (Кількість коментарів: 13)
M45 Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні (Кількість коментарів: 14)
M45 Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем (Кількість коментарів: 17)
M45 Цикл наукових праць "Квантово-статистичний опис властивостей неперехідних металів з поверхнею поділу" (Кількість коментарів: 12)
M45 Цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування" (Кількість коментарів: 1)
M45 Цикл наукових праць "Тополого-комбінаторні дослідження у теорії напівгруп" (Кількість коментарів: 9)
M45 Методи та технології розроблення та впровадження ґарантоздатних систем на основі Інтернету речей (Кількість коментарів: 33)
M45 Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу (Кількість коментарів: 28)
M45 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (Кількість коментарів: 11)
M46 Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення (Кількість коментарів: 14)
M46 Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об`єктів (Кількість коментарів: 19)
M46 Ефективні конструктивно-технологічні рішення стільникових агрегатів ракетно-космічної техніки із полімерних композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M46 Новітні кристалічні матеріали для оптичних та біомедичних застосувань (Кількість коментарів: 27)
M47 Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини (Кількість коментарів: 11)
M47 Розробка термоелектричних приладів для медицини (Кількість коментарів: 41)
M47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії (Кількість коментарів: 8)
M47 Фактор людини як пріоритетна складова забезпечення високопродуктивного та безпечного підземного видобутку (Кількість коментарів: 0)
M48 Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів (Кількість коментарів: 17)
M48 Цикл наукових праць "Варіаційні проблеми та оптимізація систем з розподіленими параметрами" (Кількість коментарів: 3)
M48 Визначення висотного розподілу іоносферних параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням складного сигналу (Кількість коментарів: 10)
M49 Моделювання фізико-технічних процесів на основі паралельних обчислень (Кількість коментарів: 20)
M49 Інтелектуальна технологія аналізу та синтезу здатної самонавчатися системи керування технологічним процесом (Кількість коментарів: 1)
M49 Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості (Кількість коментарів: 5)
M49 Цикл наукових праць "Покращення комутаційних, масогабаритних і вартісних характеристик гібридних контакторів низької напруги" (Кількість коментарів: 0)
M49 Вибухові змінні зорі на пізніх стадіях еволюції (Кількість коментарів: 0)
M50 Використання висококонцентрованих потоків енергії для створення функціональних матеріалів із підвищеними властивостями (Кількість коментарів: 9)
M50 Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування (Кількість коментарів: 11)
M50 Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями (Кількість коментарів: 0)
M50 Перевірка цілісності цифрового сигналу (Кількість коментарів: 2)
M50 Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль (Кількість коментарів: 9)
M50 Дослідження нових макро- та наноструктурованих функціональних матеріалів різної фізико-хімічної природи (Кількість коментарів: 10)
M50 Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини (Кількість коментарів: 0)
M51 Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей (Кількість коментарів: 0)
M51 Стабілізація осі обертання штучних супутників Землі та космічних апаратів пасивними автобалансирами (Кількість коментарів: 0)
M51 Цикл наукових праць "Оптимізація складу середовищ вирощування оксидних та галоїдних монокристалів" (Кількість коментарів: 21)
M51 Застосування бінарних відношень у теорії напівгруп (Кількість коментарів: 6)
M51 ДДШ – новий допплерівсько-поляриметричний метод для дистанційного зондування опадів (Кількість коментарів: 1)
M52 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 25)
M52 Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами (Кількість коментарів: 16)
M52 Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки (Кількість коментарів: 8)
M52 Реінженерія програмного забезпечення авіаційних тренажерів (Кількість коментарів: 0)
M53 Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації при відпрацюванні тонких вугільних пластів (Кількість коментарів: 6)
M53 Цикл наукових праць "Автомати над кільцями: моделі і методи їх дослідження" (Кількість коментарів: 0)
M53 Удосконалення контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти (Кількість коментарів: 6)
M53 Розроблення суперкомп'ютерних технологій для моделювання процесів надійного функціювання інфраструктури електронних бізнесів (Кількість коментарів: 5)
M53 Цифрова трансформація засобів керування технологічними процесами інноваційного розвитку (Кількість коментарів: 22)
M54 Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах (Кількість коментарів: 23)
M54 Цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри" (Кількість коментарів: 3)
M54 Розробка і аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах (Кількість коментарів: 0)
M54 Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації (Кількість коментарів: 11)
M54 Управління твердофазними структурними перетвореннями у високохромистих комплексно-легованих чавунах з метою підвищення їх властивостей (Кількість коментарів: 0)
M55 Цикл наукових праць "Теоретико-структурні дослідження кілець скінченно породжених головних ідеалів та кілець матриць над ними" (Кількість коментарів: 6)
M55 Фізичні властивості парамагнітних донорів азоту у монокристалах та нанопорошках карбіду кремнію (Кількість коментарів: 7)
M55 Адаптація стругової технології відпрацювання вугільних пластів до гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу (Кількість коментарів: 3)
M55 Цикл наукових праць "Рідкісні ядерні та суб’ядерні процеси" (Кількість коментарів: 18)
M56 Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів (Кількість коментарів: 10)
M56 Цикл наукових праць "Розвиток архітектури та системного програмного забезпечення вітчизняних суперкомп’ютерів СКІТ" (Кількість коментарів: 6)
M56 Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту (Кількість коментарів: 28)
M57 Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля (Кількість коментарів: 16)
M57 Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді (Кількість коментарів: 0)
M57 Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем (Кількість коментарів: 23)
M58 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 22)
M58 Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю (Кількість коментарів: 0)
M58 Гідродинаміка глибоководних платформ для умов Чорного моря (Кількість коментарів: 0)
M59 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості" (Кількість коментарів: 3)
M59 Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів (Кількість коментарів: 8)
M59 Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин (Кількість коментарів: 15)
M60 Цикл наукових праць "Крейдові черевоногі молюски Волино-Поділля" (Кількість коментарів: 1)
M60 Цикл наукових праць "Процеси фотогенерації та перенесення носіїв заряду в тонкоплівкових структурах органічних напівпровідників" (Кількість коментарів: 12)
M60 Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення паладієвої пластини при насиченні воднем (Кількість коментарів: 0)
M61 Цикл наукових праць "Вплив циклічних мартенситних перетворень різного типу на формування структурно-фазового стану і комплексу структурно-чутливих властивостей метастабільних сплавів на основі заліза" (Кількість коментарів: 0)
M62 Імпульсні магнітні поля для прогресивних технологій. Магнітно-імпульсні технології для формовки кузовних елементів автомобілів (Кількість коментарів: 0)
M62 Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін (Кількість коментарів: 22)
M62 Розробка та впровадження енергозберігаючих технологічних схем і процесів виробництва вольфрамових стрічок та катодів для електронно-променевих установок (Кількість коментарів: 1)
M62 Цикл наукових праць: "Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ: структурні, оптичні та електронні властивості" (Кількість коментарів: 20)
M62 Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент (Кількість коментарів: 13)
M63 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації (Кількість коментарів: 14)
M64 Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення (Кількість коментарів: 15)
M64 Цикл наукових праць "Вплив магнітного поля, лазерного та іонного випромінювання на процеси кристалізації і зміну магнітооптичних і геометричних характеристик гетерогенних наноструктур" (Кількість коментарів: 0)
M65 Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ (Кількість коментарів: 9)
M65 Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 23)
M65 Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини (Кількість коментарів: 13)
M65 Цикл наукових праць "Властивості темної матерії за даними астрофізичних спостережень" (Кількість коментарів: 8)
M65 Змінність активних ядер галактик як джерело інформації про їх будову (Кількість коментарів: 0)
M66 Оцінка технічного стану та енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу (Кількість коментарів: 23)
M66 Цикл наукових праць "Розвиток аналітико-числових методів дослідження резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами (Кількість коментарів: 3)
M66 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (Кількість коментарів: 0)
M66 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 0)
M67 Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій (Кількість коментарів: 28)
M67 Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів (Кількість коментарів: 20)
M68 Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів (Кількість коментарів: 18)
M68 Розробка критеріїв і методики оцінки фазового складу шлакових розплавів для вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки, що забезпечує виплавку чавуну необхідної якості і зниження енергетичних витрат (Кількість коментарів: 9)
M68 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах" (Кількість коментарів: 12)
M68 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 31)
M69 Підвищення продуктивності та якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних сплавів (Кількість коментарів: 21)
M69 Розрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами (Кількість коментарів: 5)
M69 Інноваційні конструкторсько-технологічні рішення виготовлення тонкостінних біметалевих трубчастих елементів для виробів машинобудування (Кількість коментарів: 0)

Сторінки