Ви є тут

Премії Президента

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M64 Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи (Кількість коментарів: 15)
M64 Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 12)
M65 Зміни локальних потенціалів збудливих тканин та поведінкових реакцій у нормі та при патології (Кількість коментарів: 1)
M66 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 6)
M67 Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів (Кількість коментарів: 9)
M67 Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані (Кількість коментарів: 2)
M68 Молекулярно-генетичні механізми регуляції та розвитку гіпертрофії серця при впливі артеріальної гіпертензії та способи їх корекції (Кількість коментарів: 3)
M70 Наукові засади створення нових жароміцних сплавів титану, ніобію та молібдену, зміцнених боридами (Кількість коментарів: 0)
M71 Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті (Кількість коментарів: 0)
M73 Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості (Кількість коментарів: 12)
M74 Створення нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для процесів і технологій сталого розвитку (Кількість коментарів: 3)
M75 Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця (Кількість коментарів: 19)
M77 Цикл наукових праць "Молекулярний дизайн і застосування арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та ізокумаринів" (Кількість коментарів: 13)
M77 Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом (Кількість коментарів: 19)
M80 Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів (Кількість коментарів: 0)
M84 Цикл наукових праць "Синтез і функціоналізація 1Н-ізотіохроман-4(3Н)-он-2,2-діоксиду та дигідро-2Н-тіопіран-3(4Н)-он-1,1-діоксиду (Кількість коментарів: 9)
M88 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 4)
M90 Комплексний метод реагентної переробки непридатних особливо токсичних фосфорвмісних та сірковмісних пестицидів з отриманням екологічно безпечних вторинних продуктів і відновлення забруднених ґрунтів на територіях сховищ ядохімікатів (Кількість коментарів: 2)
M93 Цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів" (Кількість коментарів: 27)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем (Кількість коментарів: 3)
M1 Теоретико-методичні засади формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування (Кількість коментарів: 3)
M1 Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття (Кількість коментарів: 11)
M1 Регіональний аспект деконструкції ринків молочної продукції (Кількість коментарів: 25)
M1 Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії (Кількість коментарів: 63)
M2 Сучасна система кримінального законодавства України: механізм створення та реалізації (Кількість коментарів: 0)
M3 Формування конкурентних стратегій підприємств (Кількість коментарів: 0)
M3 Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств (Кількість коментарів: 10)
M4 Маркетинг у механізмах державного управління (Кількість коментарів: 63)
M4 Державна фінансова політика суспільного розвитку (Кількість коментарів: 28)
M5 Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики (Кількість коментарів: 41)
M5 Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного бізнесу (Кількість коментарів: 5)
M6 Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку (Кількість коментарів: 22)
M6 Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання (Кількість коментарів: 16)
M6 Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу (Кількість коментарів: 84)
M7 Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: історико-антропологічний аналіз моделі дитинства в Гетьманщині (Кількість коментарів: 21)
M9 Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України (Кількість коментарів: 4)
M10 Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства (Кількість коментарів: 43)
M11 Європейська інтеграція правоохоронної сфери України в умовах правового режиму воєнного стану (Кількість коментарів: 0)
M12 Економічна безпека аграрних підприємств: шлях до сталого розвитку у часи війни (Кількість коментарів: 0)
M12 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування (Кількість коментарів: 5)
M12 Упровадження електронних відкритих журнальних систем в науково-педагогічній діяльності (Кількість коментарів: 39)
M12 Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз (Кількість коментарів: 46)
M13 Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни (Кількість коментарів: 18)
M14 Формування та реалізація стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції (Кількість коментарів: 33)
M14 Зв’язки України та Європи у ранньомодерну добу: дослідження рідкісних стародруків XVII ст. (Кількість коментарів: 2)
M14 Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект (Кількість коментарів: 2)
M16 Становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної України (Кількість коментарів: 1)
M17 Історія церковного права України (Кількість коментарів: 62)
M18 Забезпечення розвитку малого підприємництва в умовах трансформації національної економіки України (Кількість коментарів: 18)
M20 Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки (Кількість коментарів: 33)
M20 Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління (Кількість коментарів: 21)
M23 Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах (Кількість коментарів: 7)
M23 Шлюб і сім'я у Гетьманщині XVIII століття (Кількість коментарів: 33)
M23 Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності української молоді (Кількість коментарів: 24)
M24 Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору (Кількість коментарів: 9)
M24 Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова (Кількість коментарів: 46)
M24 Цифрові інновації як рушійна сила конкурентоспроможності бізнесу (Кількість коментарів: 0)
M25 Мотивування процесуальних рішень слідчого (Кількість коментарів: 2)
M26 Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах (Кількість коментарів: 40)
M26 Модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу промислових територій (Кількість коментарів: 24)
M27 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (Кількість коментарів: 80)
M28 Фінансові аспекти управлінських рішень в системі антикризового управління діяльністю підприємства (Кількість коментарів: 38)
M28 Сучасна концепція правової протидії адміністративній деліктності в Україні в умовах євроінтеграції (Кількість коментарів: 25)
M29 Розвиток аграрного сектору України: проблеми та напрями нівелювання соціально-економічних дисбалансів в умовах трансформаційних змін (Кількість коментарів: 11)
M29 Цикл наукових праць "Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку" (Кількість коментарів: 29)
M29 Екологічна безпека України в умовах воєнного стану: подолання загроз та небезпек (Кількість коментарів: 0)
M30 Інвестиційна та інноваційна складові розвитку агропромислового виробництва (Кількість коментарів: 36)
M30 Відображення земель сільськогосподарського призначення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності як інструмент капіталізації національного і підприємницького потенціалу (Кількість коментарів: 0)
M31 Християнська теологія та екзистенціалізм (Кількість коментарів: 12)
M31 Моральні засади правомірної поведінки (Кількість коментарів: 56)
M31 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства (Кількість коментарів: 32)
M32 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M32 Цикл наукових праць "Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ" (Кількість коментарів: 0)
M32 Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc (Кількість коментарів: 40)
M33 Міграційна активність населення України: соціально-економічні виклики та механізми регулювання (Кількість коментарів: 12)
M33 Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» (Кількість коментарів: 0)
M33 Правове регулювання державних закупівель (Кількість коментарів: 0)
M33 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (Кількість коментарів: 23)
M34 Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України (Кількість коментарів: 41)
M34 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв (Кількість коментарів: 0)
M35 Розвиток креативного лідерства в інноваційній діяльності підприємців України (Кількість коментарів: 0)
M35 Цикл наукових праць "Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави" (Кількість коментарів: 1)
M36 Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України (Кількість коментарів: 44)
M36 Кооперативна модель національного господарства (Кількість коментарів: 14)
M36 Стратегізація модернізаційної відбудови інфраструктурної сфери України (Кількість коментарів: 0)
M36 Цикл наукових праць "Використання криміналістичної графіки на стадії досудового розслідування: проблеми теорії та практики" (Кількість коментарів: 0)
M38 Цикл наукових праць "Способи захисту суб’єктивних цивільних прав" (Кількість коментарів: 0)
M38 Здоров’язбережувальні засади використання програмно-апаратних засобів в освітньому процесі 5–9 класів (Кількість коментарів: 55)
M38 Ключові заходи із землеустрою у забезпеченні спроможності територіальних громад: межі, обмеження, моніторинг, оцінка (Кількість коментарів: 0)
M39 Забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації (Кількість коментарів: 19)
M40 Аудит як імперативний інструмент оптимізації витрат підприємства на маркетингові комунікації (Кількість коментарів: 0)
M40 Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону (Кількість коментарів: 37)
M41 Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України за умов внутрішніх трансформацій і глобальних викликів (Кількість коментарів: 8)
M42 Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів (Кількість коментарів: 0)
M42 Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у діяльності Державної прикордонної служби України (Кількість коментарів: 34)
M42 Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності. (Кількість коментарів: 107)
M43 Модернізація системи екологічної безпеки: складові та інструментарій досягнення (Кількість коментарів: 20)
M43 Цикл наукових праць "Мовний феномен грецької патристики золотої доби" (Кількість коментарів: 0)
M43 Оптимізація процесів переробки сільськогосподарської сировини із застосуванням системи ключових показників ефективності (Кількість коментарів: 3)
M44 Дуальність та одиничність у мисленні і мові (німецько-український феномен) (Кількість коментарів: 7)

Сторінки