Ви є тут

Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель


Номер роботи - M 11 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., к.т.н. Буяк Н.А., к.т.н. Божко І.К.

Метою роботи є підвищення рівня енергоефективності будівель шляхом удосконалення існуючих і розробки інноваційних управлінських методів оцінювання енергозбереження; розробка та реалізація новітніх систем енергозабезпечення будівель, впровадження системи енергетичного менеджменту.

Розвинуто методологічні аспекти енергоаудиту будівель на прикладі об’єктів закладів вищої освіти. Запропоновано методику оптимального вибору джерела теплоти в поєднанні із різноваріантними огороджувальними конструкціями будівлі на основі критерію інтегральної вартості та створено динамічні моделі теплового стану будівлі. Досліджено ефективність систем вентиляції з теплорекуперацією.

Запропоновано і реалізовано моделі теплового комфорту, що дозволяють визначити оптимальну енергопотребу на опалення; створена методика вибору теплового захисту огороджувальних конструкцій будівлі у комплексі з джерелом генерації теплової енергії, яка дає змогу системно підходити до економічного обґрунтування проектно-вишукувальних рішень нового будівництва. Проведено дослідження та встановлено оптимальні режими експлуатації системи опалення громадської будівлі при застосуванні теплонасосних технологій.

Результати досліджень впроваджено у Міністерстві освіти та науки України, Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (м. Київ) та інших.

Кількість публікацій: 107, у т.ч. за тематикою роботи 5 монографій, 57 статей (14 – у зарубіжних виданнях), 41 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 27/3; Google Scholar – 163/7. Отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.