Ви є тут

Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів"


Номер роботи - M 89 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: Корогода Н.П., к.г.н.

Головною метою циклу робіт стало обґрунтування і розробка методики геоінформаційного математично-картографічного моделювання екомереж для локального та регіонального територіальних рівнів, а також реалізація положень даної методики на ділянках, що були обрані для тестування.

Створено теоретично-методичні основи моделювання регіональних і локальних екомереж, зокрема: розроблено загальну алгоритмічну схему моделювання екомережі з двома взаємопоєднаними підпроцесами моделювання (математично-картографічним та геоінформаційним); створені типологічні класифікації елементів екомережі, їх функцій, критеріїв ідентифікації і рівня природно-каркасної значущості та стану модельних об’єктів; створено концептуальну схему підпроцесу математично-картографічного моделювання екомережі, яка оперує з ситуаційними комбінаціями тематичних випадкових і детермінованих полів; розроблено методику підпроцесу геоінформаційного моделювання екомережі, яка містить сукупність принципів та підходів до організації як просторових об’єктів, комплексного просторового аналізу та візуалізації обраними засобами ГІС елементів модельних структур, заданих схемою першого підпроцесу - математично-картографічного моделювання.

Реалізація даної методики зводиться до створення та послідовного застосування електронних баз даних, по запропонованій структурі цих баз. Розроблені геоінформаційні продукти, які ілюструють результати певних етапів і особливості геоінформаційного математично-картографічного моделювання екомереж на регіональному та локальному територіальних рівнях.

Результати циклу можуть бути використанні як у регіональних програмах, схемах і проектах природокористування та формування екомережі, так і при підготовці фахівців насамперед природничих спеціальностей. Причому мова йде не лише про відповідну теоретичну підготовку студентів, а й отримання ними практичних навичок із моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів за допомогою сучасного ГІС-інструментарію.

Кількість публікацій: 26, в т.ч. за тематикою роботи монографія, підручник, 6 статей, 3 тези доповідей, навчально-методичний посібник.