Ви є тут

Науково-технологічні засади виготовлення органо-мінеральних добрив та їх застосування для підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур


Номер роботи - M 5 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського".

Автори:
АРТЕМ’ЄВА Катерина Сергіївна – кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського"

Робота спрямована на вирішення проблеми підвищення ефективності використання місцевих сировинних ресурсів як провідного фактору відтворення родючості ґрунтів і підвищення продуктивності сільськогосподарських культур шляхом розробки способів переробки сировини у органо-мінеральні добрива (ОМД) нового покоління та їх застосування на новій методологічній основі, що відповідає екологічним та економічним вимогам.

 Автором науково обґрунтованоо процеси виготовлення ОМД з місцевої сировини з визначенням агрохімічної ефективності їхнього застосування за вирощування сільськогосподарських культур. Розроблено й стандартизовано номенклатуру показників їх якості. В основу технологічних рішень покладено концептуальну модель формування гумусових сполук як інфраструктурної основи для виготовлення ОМД у процесі активації органічної сировини фізичними, фізико-хімічними та мікробіологічними способами. Розроблено патентозахищені технології виготовлення рідких ОМД шляхом збагачення азотних добрив препаратами гумінової природи одержаними екстрагуванням гумінових кислот з природної сировини. Запропоновано єдиний підхід до переробки вуглецевмісної сировини у тверді ОМД, що забезпечує високі удобрювально-меліоративні характеристики продукту. Визначено дози та способи внесення добрив. Встановлено ефективність дії ОМД за різних доз і способів їхнього внесення на продуктивність сільськогосподарських культур, якість рослинницької продукції та родючість ґрунту.

 Результати дослідження впроваджено в агропідприємствах та господарствах різних форм власності України при промисловому виробництві нових видів добрив та їх застосуванні на площі понад 1500 га. Ефекти від впровадження розробок - це залучення місцевих сировинних ресурсів до господарського обігу, відтворення органічної речовини ґрунтів, збільшення продуктивності сівозмін на 20-40%, економія мінеральних добрив на 15-25%, забезпечення додаткових робочих місць.

Економічний ефект від впровадження досягає 600-3500грн/га.

Кількість публікацій: 5 статей, методика, наукове видання, 2 рекомендації, 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно бази даних Google Scholar складає відповідно: 2/1. Отримано 2 патенти України на корисну модель, зареєстровано технологію.