Ви є тут

Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем


Номер роботи - M 60 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Сумським національним аграрним університетом.

Автори: д.е.н. Данько Ю.І., д.е.н. Медвідь В.Ю., к.е.н. Коблянська І.І.

Метою роботи є поглиблення теоретичних, обґрунтування методологічних положень щодо змісту,  методів та інструментів регулювання розвитку соціально-економічних систем різних рівнів ієрархії.

Обґрунтовано концептуальні основи регулювання соціально-економічних систем. Удосконалено методичні підходи щодо порівняльної оцінки використання потенціалу й ефективності економіки регіональних систем, що  базуються на визначені інтегральних  показників  ефективності та задіяння ресурсних можливостей в умовах переходу до сталого розвитку. Підкреслено, що сучасна політика розвитку регіонів повинна формуватися на інноваційній основі, в основі якої – якісно нове розуміння змісту процесів ресурсовикористання, змісту ресурсоефективної економіки. Визначено необхідність формування механізмів еколого-економічного управління розвитком регіону, реалізація яких вимагає формування відповідного інструментарію.

Досліджено методологію логістичного управління процесами ресурсовикористання, окреслено особливості формування механізмів логістичного управління в регіональному вимірі, що полягають, зокрема, у виділенні комплексного речовинно-енергетичного потоку як об’єкта управління, націленого на забезпечення сталого, екологобезпечного розвитку території. Міжфункціональний та міжорганізаційний характер, а також багатогранність логістичних інструментів управління потоковими процесами дозволяють використовувати їх для комплексного вирішення соціо-еколого-економічних проблем господарювання.

Обґрунтовано цілісну концепцію управління конкурентоспроможністю соціально-економічних систем, в основі якої лежить локалізація ринкових зусиль та побудова коротких ланцюгів поставок продукції із урахуванням принципів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано взаємозв’язок між сталим сільським господарством та сталим розвитком сільських територій, запропонована модель взаємодії аграрних підприємств та сільських територій.

Перевагою і науковою цінністю роботи є формулювання концептуальних засад сталого розвитку соціально-економічних систем на рівні підприємств, їх об’єднань, окремих територій та регіонів і поглиблення теоретико-методологічних засад формування регіональної, економічної, екологічної та аграрної політики держави.

Кількість публікацій130, в т.ч. за тематикою роботи 26 монографій (5 – видані за кордоном), 79 статей (13 – у зарубіжних виданнях), 25 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 10/1; Scopus – 12/1; Google Scholar – 255/8.