Ви є тут

Ресурсозбережувальні та екологобезпечні заходи з відтворення родючості ґрунтів з підвищеною кислотністю


Номер роботи - M 27 ПОДАНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" НААН України.

Автор: Десятник К.О., к.б.н.,  Огородня А.І.

У роботі вирішено важливу науково-теоретичну проблему оцінки ефективності кальцієвмісних меліорантів та культур-фітомеліорантів на показники родючості, продуктивну здатність ґрунтів з підвищеною кислотністю та якісні характеристики сільськогосподарської продукції; розробці оптимальних доз хімічних меліорантів з урахуванням особливостей сільськогосподарських культур та ґрунтів на яких вони вирощуються; визначені переліку культур-фітомеліорантів та оптимальних строків їх вирощування, з урахуванням фізіологічних особливостей культур та ґрунтів, на яких їх застосовують.

Встановлено, що нейтралізування ґрунтової кислотності збільшує чисельність люмбрицид і орибатид у ґрунті, тоді як для життєдіяльності колембол головним лімітуючим фактором є хімічний склад меліорантів.

Надано комплексну оцінку прямої фітомеліоративної дії (без заорювання) люцерни, еспарцету, люпину, сої, гірчиці та суданської трави на фізико-хімічні та агрофізичні показники опідзолених ґрунтів; визначено найбільш ефективні культури-фітомеліоранти для поліпшення фізико-хімічних (люцерна, еспарцет) та агрофізичних (люцерна, еспарцет, гірчиця) показників чорнозему опідзоленого.

Встановлено позитивний вплив проведення протягом трьох років фітомеліорації (багаторічні трави) на показники кислотно-основної буферності; встановлено, що оптимізація агрофізичних параметрів (структурно-агрегатного складу, щільності складення) чорнозему опідзоленого досягається при вирощувані багаторічних трав протягом двох років.

 

Кількість публікацій: 28, в т.ч. за тематикою роботи 14 статей (3 - у зарубіжних виданнях), 1 рекомендації,  8 тез доповідей. Отримано патент України на корисну модель.