Ви є тут

Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох


Номер роботи - M 70 НАГОРОДЖЕНА

"Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох"– Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2014. – 681 с.

 

Представлено Державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Автор: Демуз І.О., д.i.н.

У роботі вирішено важливу наукову проблему, що полягає у з’ясуванні стану, повноти й достовірності вивчення історії різногалузевих наукових товариств на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників на спрямування досліджень, порівняння дорадянської, радянської і пострадянської історіографії, а також виявлення недостатньо вивчених питань і вироблення рекомендацій щодо подальшої розробки теми. Автором проведено всебічне наукове дослідження історіографії питання діяльності наукових товариств на теренах України ХІХ – початку ХХ ст. Обґрунтовано можливість і доцільність вивчення історії наукових товариств у контексті інституціональної методології, яка дозволила розглядати різнорівневі (різногалузеві) елементи національного наукового етосу в широкому науковому контексті. Здійснено спробу висвітлити роботу цих осередків не ізольовано, а як цілісне, специфічне явище, як нову форму організації науки, що охопила абсолютно всі тогочасні наукові галузі. У монографії  виявлено й систематизовано історіографічні джерела з проблеми й охарактеризовано їхні інформаційні можливості, оцінено внесок багатьох учених у вивчення означеної теми, охарактеризовано основні дослідницькі акценти, що переважали в історичній науці протягом ХІХ – початку ХХІ ст. та безпосередньо впливали на особливості створення тогочасних праць, поглиблено аналіз праць окремих дослідників, вперше розглянуто окремі новітні наукові праці, які ще не були предметом історіографічного осмислення, визначено напрями подальших досліджень, що повинні заповнити існуючі прогалини у вітчизняній науці. Монографія  має широкий міждисциплінарний діапазон застосування, тому, зважаючи на підняті в ній проблеми, може зацікавити як істориків, так і соціологів, наукознавців, педагогів, філософів та інших представників суспільних і точних наук.

Кількість публікацій: 80, в т.ч. за тематикою роботи 1 монографія.