Ви є тут

Цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів"


Номер роботи - M 71 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


 Ye.A. Polishchuk and O.M. Dyba.


The aim ofwork is the development of theoretical and methodological foundations participating non-bank financial institutions in the innovation processes in the lack of confidence of the consumers of financial services. The work demonstrates the relationship between innovation activity and innovation processes. Improved assessment of innovation attractiveness Ukraine which is based on a synthesis of international ratings innovation attractiveness of the national economy.Through its determined that innovations are still in their formative stages, and it requires more attention to specific aspects of the formation of innovative attractiveness, especially financial and credit support innovative growth.Due to the aforementioned, there is a need of alternative sources consideration of funding as the financial resources of non-bank financial institutions.


In this regard,define their role and objective necessity in the innovation process. Designated forecasts (scenarios) of their participation: realistic, optimistic and pessimistic. To implement a realistic prediction was a plan of participation non-bank financial institutions in lending innovation.

The attention and focus on the problem of attracting savings through non-bank financial institutions in the lack of creditability  of the consumers of financial services. These resources are necessary because of their long-term, as well as mobility and flexibility of use in comparison with bank loans. Therefore recommendations on measures to increase the level of confidence in financial institutions by the public.


The practical significance ofthe research results that are presented in a series of scientific papers, reflected in regulators of the financial market, as well as the which at innovative projects used as a source of finance lease credit. The effectiveness of the use was determination by determining savings that have been used to purchase equipment for the military zone Antiterrorist operation .


On the topicof work 5 paperswerepublished (including- 1 collective monograph, articles -  4 (1 of which is included in scientific databases)). In general, Polishchuk Ye.A. and Dyba A.M. are the authors of 67 scientific publications (monographs of them - 8 papers - 45, abstracts of conferences - 10 scientific and methodical works - 4).


Представлено Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.

Автор: Поліщук Є.А., к.е.н., Диба О.М., к.е.н.,

Ця робота є узагальненням наукових досліджень, що були здійснені в період з 2009 по 2014 рр.

Метою праці є розвиток теоретико-методологічних засад участі небанківських фінансових установ у інноваційних процесах в умовах браку довіри з боку споживачів фінансових послуг. У роботі продемонстрований взаємозв'язок між інноваційною діяльністю та інноваційними процесами. Удосконалено оцінку інноваційної привабливості України на основі узагальнення міжнародних рейтингів інноваційної привабливості національної економіки. Завдяки її визначено, що інновації все ще перебувають на стадії формування, і це вимагає підвищеної уваги до конкретних аспектів формування інноваційної привабливості, особливо фінансово-кредитного забезпечення інноваційного зростання.

В зв'язку із зазначеним, існує потреба розгляду альтернативних джерел фінансування у якості фінансових ресурсів небанківських фінансових установ. У зв’язку з цим визначено їх роль та об’єктивну необхідність в інноваційному процесі. Визначені прогнози (сценарії) їх участі: реалістичний, оптимістичний та песимістичний. Задля втілення в життя реалістичного прогнозу було розроблено план організації участі небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів. Акцентованого також увагу на проблемі залучення заощаджень населення через небанківські фінансові установ в умовах браку довіри з боку споживачів фінансових послуг. Ці ресурси необхідні з огляду на їх довгостроковий характер, а також мобільність та гнучкість у використанні у порівнянні з банківськими кредитами. У зв’язку із цим дані рекомендації щодо заходів, спрямованих на підвищення рівня довіри до фінансових установ з боку населення.

Практичне значення результатів дослідження, що викладені у циклі наукових праць, відображено у діяльності регуляторних органів фінансового ринку, а також у діяльності компанії ТОВ «Бадваси», яка під час реалізації інноваційного проекту використала у якості джерела фінансування лізинговий кредит. Ефективність від використання була визначення шляхом визначення економії коштів, які були спрямовані на придбання екіпірування для військових зони АТО.

Кількість публікацій: 67, в т.ч. 8 монографій, 45 статей, 10 тез доповідей, 4 навчально-методичних посібника.