Ви є тут

Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія


Номер роботи - M 49 ПОДАНА

Представлено Полтавським національним педагогічним університетом імені. В.Г. Короленка.

Автор: Сердюк І.О., к.і.н.

Автором вперше у вітчизняній історичній науці на основі міждисциплінарного, мікроісторичного та історико-антропологічного підходів і демографічних методик подається комплексна соціальна характеристика населення Гетьманщини.

Спираючись на малоосвоєні вітчизняною історіографією джерела – матеріали обліків населення, законодавчі й розпорядчі акти, матеріали судових справ визначено особливості функціонування окремих груп населення (козаків, купців, міщан, жебраків, школярів, тощо), родинні відносини, життя людей різного віку. Досліджено соціальну історію дитинства, активного віку і старості, а також бачення цих явищ суспільством Гетьманщини.

З’ясовано особливості соціальної та демографічної поведінки окремих осіб. Визначено відмінності індивідуальних життєвих стратегій представників різних груп тогочасного соціуму. Виокремленоті складові соціального життя та демографічної поведінки населення Гетьманщини, котрі зазнали найбільших змін унаслідок трансформаційних процесів XVIII ст., і ті, що залишалися під впливом «давніх» річпосполитських традицій.

Результати роботи апробовані у навчальному процесі ПНПУ імені В.Г. Короленка та Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Практична значимість дослідження полягає в істотному корегуванні наукових уявлень про родинне життя і шлюб в українському традиційному суспільстві. Ідеалізовані уявлення про ці явища покладені в основу деяких державних документів, як то «Стратегія демографічного розвитку 2015», «Стратегія сталого розвитку 2020». Напрацювання автора дозволить ставити реалістичні завдання, спрямовані на розвиток і рух у майбутнє, а не до повернення у ідеалізоване минуле, а також уникати психологічних комплексів, відчуття регресу і власної неспроможності. 

 

Кількість публікацій: 53, в т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 37 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 50 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.