Ви є тут

Соціальна політика у відповідь на виклики демографічного старіння


Номер роботи - M 68 ПОДАНА

Представлено Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України.

Автор: к.е.н. Крімер Б.О.

Автором  визначено шляхи вдосконалення існуючої політики щодо осіб похилого віку, в тому числі розроблено рекомендації по вдосконаленню і розвитку державної політики з метою її пристосування до умов старіння населення. Визначено пріоритетний напрям розвитку інституційних форм підтримки осіб похилого віку та запропоновано шляхи її вдосконалення з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій, поглядів і вподобань літніхта вже існуючих практик.

  Обґрунтовано необхідність її поступової переорієнтації на розширення прав та можливостей літніх, як того вимагають принципи «активного старіння» та концентрації зусиль наразі на таких напрямках: сприяння зайнятості літніх працівників та подовженню трудового періоду життя, створення умов для поліпшення здоров’я населення та активного довголіття; забезпечення соціальної інтеграції літніх осіб.

Внесено     пропозиції стосовно конкретних заходів державної політики щодо осіб поважного віку в Україні, зокрема: створення мережі територіальних центрів дозвілля для літніх людей, надання юридичних, психологічних, соціально-медичних, інформаційних послуг, заохочення літніх до навчання, адаптації освітніх програм для різних вікових груп, врахування вікових особливостей психологічного і фізіологічного стану літніх осіб.  Доведено, що оцінки діяльності державних установ щодо осіб літнього віку є різко негативними, рівень задоволеності політикою держави низький, існують гендерні відмінності щодо сприйняття державної політики у царині старіння.

Розроблені рекомендації щодо удосконалення і розвитку соціально-демографічної й економічної політики сприятимуть просуванню на шляху адаптації соціуму до умов прискореного старіння населення.

Кількість публікацій: 39, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії (1 – англійською мовою), стаття. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 308 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7.