Ви є тут

Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження


Номер роботи - M 46 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Харківським національним університетом внутрішніх справ.

Автор: д.ю.н. Шатрава С.О.

Висвітлено основні тенденції оновленого адміністративно-правового механізму запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції, сформовано теоретично обґрунтовані пропозицій щодо мінімізації корупційних ризиків в діяльності органів Національної поліції та вдосконалення чинного законодавства.

Створено наукові основи запобігання корупції в органах Національної поліції як системної категорії із застосуванням теоретико-управлінської методології, зокрема, на цій основі розроблено прикладне поняття запобігання корупції та її завдання, об’єкти запобігання, виділені її структурні елементи, окреслені види діяльності, які містять найбільшу кількість корупційних ризиків, охарактеризовані адміністративні інструменти запобігання останнім.

Сформовано базові концептуальні засади загальнодержавної антикорупційної політики, яка об’єднана національною ідеєю подолання цього негативного явища та включає стратегію розвитку публічно-правових відносин щодо усунення, нейтралізації чи обмеження дії посадових осіб органів Національної поліції.

Реалізовано першочергові заходи, спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків під час проходження служби в органах Національної поліції.

Економічний ефект полягає у захисті антикорупційних змін в економічному урядуванні шляхом забезпечення невідворотності покарання за вчинення відповідних корупційних правопорушень.

Кількість публікацій: 82, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 35 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 47 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 94/4.