Ви є тут

Єдність судової влади


Номер роботи - M 48 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

Автор: Юревич І.В., к.ю.н.

У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему, пов’язану з розробкою теоретичних та практичних аспектів, які визначають правову природу єдності судової влади як вихідної засади оптимальної її організації в державі та пошук ефективної моделі її структуризації.

Розглянуто правову природу, сутність і зміст єдності судової влади. З’ясовано її системні характеристики, структуру, місце в системі єдиної державної влади. Здійснено аналіз єдності основ, цілей і завдань судової влади, принципів її здійснення. Розкрито сутність єдності судової системи, запропоновані її змістовно-структурні компоненти, встановлені її ознаки. Сформулювано основні організаційно-правові проблеми реалізації єдності судової системи, запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто гарантії забезпечення останньої, розроблено пропозиції з удосконалення відповідного законодавства.

Проаналізовано чинне нормативно-правове регулювання єдності статусу суддів як на національному, так і на міжнародному рівнях. Встановлено та розглянуто рівність їх правових можливостей, виявлено законодавчі прогалини та проблеми забезпечення єдності статусу суддів, запропоновані відповідні шляхи їх подолання. Результати дослідження впроваджено у діяльність Верховного Суду України та навчальний процес Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Економічний ефект від впровадження результатів дослідження проявляється в оптимізації як правового регулювання єдності судової влади, так і практичної діяльності правозастосовців. 

Кількість публікацій: 15, в т.ч. монографія, 7 статей, 7 тез доповідей.