Ви є тут

Юридичні факти в доктрині приватного права України


Номер роботи - M 54 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПр України.

Автор: д.ю.н. Пленюк М.Д.

Основне завдання дослідження полягає у формуванні теоретичного узагальнення правового регулювання цивільно-правових відносин, нових підходів розуміння встановлення юридичних фактів, юридичних складів та нових підходів до критеріїв їх класифікації, дефектності юридичних фактів (складів) тощо. 

Визначено особливості історичного розвитку приватноправових відносин у доктрині приватного права. З’ясовано методологічні підстави виникнення цивільно-правових відносин, поняття та ознаки юридичних фактів. Проведено  класифікацію юридичних фактів – підстав виникнення приватноправових відносин. Визначено специфіку юридичного складу як підстави виникнення приватноправових відносин.   З’ясовано місце юридичних фактів (складів) у механізмі правового регулювання приватноправових відносин та місце договору в механізмі регулювання приватноправових відносин. 

 Окреслено специфіку односторонніх правочинів як підстав виникнення приватноправових відносин.  З’ясовано роль актів цивільного законодавства України у приватноправових відносинах.

Визначено значення рішень судів України та рішень Європейського суду з прав людини як юридичних фактів у приватноправових відносинах.

Запропоновано нові концептуальні підходи до розуміння юридичних фактів в доктрині приватного права України, що відображаються у закріпленні в договорі згоди сторін можливості самостійного врегулювання їх поведінки без зайвого втручання з боку держави.

Кількість публікацій: 64, в т.ч. за тематикою роботи 11 монографії (1 - видана за кордоном),  посібник, 30 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 21 теза доповідей, коментар законодавства. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 11/2.