Ви є тут

Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні


Номер роботи - M 28 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України

Автор: Посилаєва О.О., к.с.-г.н., Чернишенко П.В., к.с.-г.н.

Метою роботи є виявлення адаптивних властивостей у зразків сої за толерантністю до спеки та посухи, формування колекції джерел стійкості, створення сортів та оптимізація елементів їх вирощування. Виділено та залучено у селекційний процес як вихідний матеріал 49 генотипів сої з комплексним поєднанням стійкості до посухи, спеки та цінними господарськими ознаками.

Створено 15 нових високопродуктивних, з підвищеною адаптивністю до несприятливих чинників довкілля скоростиглих та середньоранніх сортів сої зернового напряму використання, що відповідають вимогам виробництва, і за рівнем урожайності не поступаються кращим вітчизняним та світовим аналогам (потенціал продуктивності до 5,0 т/га).

Розроблено інноваційні підходи до визначення стійкості зразків сої до абіотичних чинників та оптимізовано технологічні операції, пріоритетність яких підтверджено патентами.

Впроваджений у виробництво спосіб десикації насінницьких посівів сої сприяє істотному заощадженню матеріально-технічних ресурсів і підвищенню ефективності вирощування нових сортів. Створені новітні селекційні розробки впроваджено в агроформування різної форми власності України на площі понад 200 тис. га.

 

Кількість публікацій: 43, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, 27 статей (5 – у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 63 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано 2 патенти України на корисну модель, 6 свідоцтв про авторство на сорти рослин, свідоцтво про реєстрацію робочої колекції в НЦГРРУ, 4 свідоцтва про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні.