Ви є тут

Формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування


Номер роботи - M 64 ПОДАНА

Представлено Донбаським держаним педагогічним університетом.

Автор: Ступак О.Ю., к. пед.н

Наукова робота присвячена теоретичному обґрунтуванню та експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування.

Теоретично обґрунтовано сутність поняття та структурні компоненти управлінської культури майбутніх учителів (ціннісно-мотиваційний, особистісний, емоційно-вольовий, діяльнісний).

Експериментально перевірено комплекс організаційно-педагогічних умов з формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування на різних його етапах (початковому, діяльнісному, результативному), пов’язаних з реалізацією потенційних можливостей студентського самоврядування як чинника формування управлінської культури через поступове делегування управлінських повноважень студентам-керівникам студентського самоврядування в організації різних видів суспільно-громадської діяльності; упровадженням в позанавчальній діяльності університету технології формування управлінської культури майбутніх учителів, основним засобом якої є тренінгові заняття, регіональні семінари, інші активні форми роботи з представниками студентського активу; унаочненням результатів активності учасників студентського самоврядування в єдиному інформаційно-комунікативному полі як спосіб здійснення оцінки та самооцінки рівня сформованості управлінської культури майбутніх учителів.

Кількість публікацій: 23 статті (3 - у зарубіжних виданнях), методичні рекомендації.