Ви є тут

Формування дивідендної політики акціонерного товариства


Номер роботи - M 46 ПОДАНА

Представлено Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.

Автор: Горова К.О., к.е.н.

Розглянуто систему категорій і понять, пов’язаних з формуванням дивідендної політики підприємства; уточнено визначення категорії "дивідендна політика" в корпоративному управлінні; узагальнено теоретичні аспекти формування дивідендної політики підприємства і її впливу на вартість корпорації.

Проведено аналіз практики дивідендних виплат АТ України і визначено основні причини, через які підприємства відмовляються від виплати дивідендів. Розроблено методику аналізу дивідендної політики, орієнтовану на інтереси інвесторів при виборі об’єкта інвестування, на основі якої визначено основні типи дивідендної політики АТП України.

Розроблено концепцію формування дивідендної політики підприємства в сучасних умовах. Визначено дивідендну премію фондового ринку України. Розроблено методичні рекомендації щодо формування ефективної дивідендної політики з використанням методу багатокритеріальної оптимізації для визначення розміру дивідендних виплат.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що застосування запропонованої методики визначення розміру дивідендних виплат, що забезпечує стимулювання попиту на акції підприємства на фондовому ринку, дозволяє підприємствам в умовах економічної кризи підтримувати ціну акцій на високому рівні і залучати достатній обсяг інвестиційних ресурсів.

 

Кількість публікацій: 28, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 11 статей, 15 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 18 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.