Ви є тут

Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні


Номер роботи - M 13 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Автор: Шкуратов О.І., д.е.н., Чудовська В.А, к.е.н., Кипоренко В.В., к.е.н.,  Вдовиченко А.В. к.с.-г.н.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів розроблено еколого-економічні вимоги до ведення органічного сільського господарства, які представляють собою систему заборон і дозволів відносно сільськогосподарських технологій виробництва. Запропоновано методичний підхід до оцінювання потенціалу розвитку органічного сільського господарства на основі застосування індексів, що характеризують його величину в виробничому і споживчому аспекті та дають змогу виділити території залежно від їх потенційної ролі в цьому сегменті економіки.

Сформовано базові концептуальні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Запропоновано модель оптимізації структури виробництва органічної сільськогосподарської продукції з урахуванням екологічної складової, яка передбачає взаємозв’язок між параметрами виробництва і змінами у процесах природно-ресурсного відтворення. Розроблено проект Стратегії розвитку органічного сільського господарства до 2020 року.

  Роботу впроваджено у «Дослідному господарстві "Сквирське". Економічний ефект від впровадження полягає у підвищенні ефективності виробництва органічної продукції; забезпеченні взаємозв’язку між параметрами виробництва і змінами у процесах природно-ресурсного відтворення, спрямованими на підвищення якості ґрунтів та максимізацію прибутку.

 

Кількість публікацій: 170, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 46 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 48 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 41 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано патент України на корисну модель.