Ви є тут

Роль інформаційної демократії та електронного урядування для розвитку політичної системи та громадянського суспільства в Україні


Номер роботи - M 81 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки

Автор: Митко А.М., д.політ.н.

 Автором розглянуто нову форму демократії – інформаційну. Надано авторське трактування термінів «інформаційна демократія», «інформаційна держава», «інформаційне відставання». Процеси І-демократії детерміновані подіями на трьох рівнях: макрополітичному, мікрополітичному й медіаційному. Запропоновано моделі інформаційної демократії: технократичну, консультативну та процесуальну. Визначено основні тенденції розвитку інформаційної демократії у світі.

Виділено та  охарактеризовано етапи входження України в глобальний інформаційний простір та розвиток інформаційної демократії, а саме: перший етап (1991–1997 рр.) – зародження інфодемократії; другий етап (1998–2004 рр.) – інформатизація різних сфер життєдіяльності суспільства та владних інститутів; третій етап (2005–2009 рр.) заклав фундамент для розвитку цифрової, мережевої та теледемократії, що стало ґрунтом виникнення процесуальної моделі; четвертий етап (2010–2014 рр.) заклав основи для розвитку консультативної моделі.

Визначено проблеми розвитку інформаційної демократії в Україні та запропоновано систему заходів щодо оптимізації процесів формування інформаційної демократії в Україні через вирішення ряду  організаційних, консультаційних, освітніх задач. 

Кількість публікацій: 89, в т.ч. за тематикою роботи 11 монографій, 2 енциклопедичних словника-довідника, підручник, 9 посібників, 35 статей (18 – у зарубіжних виданнях), 14 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 23 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.