Ви є тут

Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з використанням інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій


Номер роботи - M 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом харчових технологій.

Автор: Шумигай Д.А., к.т.н., Бойко Р.О., к.т.н.

Роботу присвячено експериментальному та теоретичному вивченню проблеми збільшення ефективності функціонування технологічних комплексів (ТК) харчових виробництв за допомогою використання інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій.

Розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення процедур координації підсистем технологічного комплексу цукрового заводу, яке включає систему підтримки прийняття рішень, дозволяє збільшити прибуток підприємства за рахунок пошуку та підтримки оптимальних значень технологічних змінних у режимі реального часу, мінімізувати ймовірність виникнення нештатних ситуацій та у разі виникнення таких ситуацій – максимально оперативно приймати ефективні управлінські рішення щодо їх усунення.

Використання запропонованих в роботі інтелектуальних методів для інформаційної системи управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності (методи оцінки ситуацій; аналіз часових рядів на основі вейвлет-аналізу та нейронних мереж; використання нечітких когнітивних карт та мереж) дає можливість оперативно та адекватно оцінювати стан поточної ситуації з метою короткострокового прогнозу та розрахунку ефективних управлінських рішень.

Запропоновано неперервну ідентифікацію процесів виробництва цукру на основі нейро-нечіткої моделі у вигляді залежностей продуктивності заводу за цукром та його втрат від кількості перероблених буряків, відкачки дифузійного соку, витрат вапняного молока та води на промивку фільтрувального осаду.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 14 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 6 тез доповідей. Отримано 2 патенти України на корисну модель.