Ви є тут

Оцінка емісії діоксиду вуглецю із чорноземів у контексті раціонального використання ґрунтових ресурсів


Номер роботи - M 82 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського".

Автор: Кучер А.В., к.пед.н.,  Сябрук О.П.

В роботі вирішено проблему встановлення впливу природних та антропогенних чинників на емісію СО2 у чорноземах типових та опідзолених Лівобережного Лісостепу України в сезонній і річній динаміці з метою удосконалення кількісного моніторингу та обліку емісії СО2 від агровиробничої діяльності на землях сільськогосподарського призначення.

Обґрунтовано еколого-економічні засади розвитку низьковуглецевого аграрного землекористування. Встановлено закономірності динаміки емісійного потоку СО2 із чорноземів під впливом їх сільськогосподарського використання  на фоні сезонних коливань гідротермічних умов, обсяги емісійних втрат вуглецю чорноземами типовими й опідзоленими за вегетаційний період. Розроблено прогнозні моделі втрат вуглецю за рахунок дихання. Запропоновано й апробовано науково-методичний підхід до економічної оцінки екологічного ефекту від запобігання емісії вуглекислого газу з ґрунтів за різних рівнів антропогенного навантаження.

Здійснено макроекономічну оцінку потенціалу розвитку низьковуглецевого аграрного землекористування, визначено прогнозні витрати для реалізації цього потенціалу, розроблено пропозиції щодо потенційних джерел фінансування ґрунтоохоронних заходів. Визначено еколого-економічну ефективність агроприйомів регулювання вуглецевого режиму ґрунтів, застосування яких сприятиме раціональному використанню ґрунтових ресурсів.

Реалізація результатів може сприяти удосконаленню методик моніторингу емісії СО2 з ґрунтів і підвищенню ефективності землекористування.

Кількість публікацій: 4 монографії, 26 статей (8 - у зарубіжних виданнях).