Ви є тут

Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту


Номер роботи - M 55 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: Дудник А.О., к.т.н.,  Лендєл Т.І., к.т.н.

Роботу присвячено розв’язанню науково-прикладної проблеми, яка полягає у розробці наукових основ керування електротехнічними комплексами для підвищення енергоефективності та продуктивності, базуючись на особливостях динаміки станів складних біотехнологічних об’єктів. За результатами досліджень встановлено, що традиційні системи стабілізації не враховують стани, в яких перебувають біологічні об’єкти під дією природних і керуючих збурень, що призводить до підвищення енергоспоживання і, як наслідок, до зниження рентабельності виробництва.

Проаналізовано стани, в яких перебувають біологічні об’єкти, та розроблено відповідні математичні моделі, що дало можливість використовувати результати для розрахунку стратегій керування електротехнічними комплексами. Із використанням нейронних мереж проведена оцінка впливу якості продукції на прибуток виробництва.

Розроблено математичні моделі виробництва томатів із урахуванням особливостей біологічного об’єкта і на їх основі сформовано енергоефективні стратегії керування електротехнічними комплексами з використанням функції бажаності Харрінгтона. Виконані експериментальні дослідження підтвердили економічну ефективність упровадження систем керування електротехнічними комплексами у спорудах закритого ґрунту.

 

Кількість публікацій: 87, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, посібник, 40 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 44 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 33 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5. Отримано 7 патентів України на корисну модель.