Ви є тут

Модель оптимального шару грунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку


Номер роботи - M 37 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського".

Автор: к.с.-г.н. Крилач С.І.

Мета роботи – розробити модель оптимального орного шару ґрунту для опрацювання грунтозбережувальних і економічно ефективних технологій передпосівного обробітку ґрунту та конструювання відповідних ґрунтообробних знарядь.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що уперше диференційовано параметри агрофізичних властивостей посівного шару ґрунту залежно від розміру насіння сільськогосподарської культури. Розроблено модель орного шару з оптимальними параметрами структурного складу і щільності будови з урахуванням потреб сільськогосподарських культур із різним розміром насіння та нову методологію моделювання оптимального шару.

Удосконалено агровимоги до передпосівного обробітку і розроблено новітнє комбіноване ґрунтообробне та посівне знаряддя, яке здатне за один прохід диференціювати орний шар на прошарки та створити оптимальні агрофізичні параметри орного шару ґрунту.

 Розроблено принципово нову грунтозбережувальну технологію передпосівного обробітку ґрунту, яка сприятиме усуненню прояву фізичної деградацію орного шару ґрунту.

Економічний ефект від диференціації передпосівного обробітку ґрунту відповідно до вимог сільськогосподарських культур досягає 1300 грн/га.

Кількість публікацій:  18, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, методична рекомендація, 8 статей, 7 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 4/1. Отримано патент України на корисну модель.